Název: Justiční a policejní spolupráce v Evropské unii
Další názvy: Judicial and Police Co-Operation in European Union
Autoři: Petřík, Michal
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Tronečková, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5017
Klíčová slova: Evropská unie;policejní a justiční spolupráce v trestních věcech;Lisabonská smlouva;evropské trestní právo;prostor svobody, bezpečnosti a práva;Europol;Eurojust;Frontex;OLAF;Úřad evropského veřejného žalobce;terorismus;imigrace;organizovaný zločin;hraniční kontroly;praní peněz
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;police and judicial cooperation in criminal matters;Lisbon treaty;european criminal law;area of freedom, security and justice;Europol;Eurojust;Frontex;OLAF;European public prosecutor´s office;terrorism;immigration;organized crime;border controls;money laundering
Abstrakt: Zločin ohrožuje samotnou podstatu evropské spolupráce, a to její ekonomickou stránku, a přestože spolupráce v policejních a justičních záležitostech nebyla původním cílem evropské integrace, právě vzrůstající ohrožení vnitřních zájmů společenství i jednotlivých členských států vyvolaly potřebu reagovat. Prostor svobody, bezpečnosti a práva jako soubor politik EU tak lze považovat za jeden z největších přínosů k zachování a rozvoji základních hodnot evropské integrace. Chrání unikátní model zajištění míru a blahobytu a evropských hodnot vytvářený evropskými národy desítky let. Jako každý bezpečnostní model však vstupuje do relace s ochranou lidských práv. Novelizace základních smluv dopadají zásadně právě na téma této diplomové práce. Stejně tak byly přijaty i další důležité právní předpisy v této oblasti. Obecně se jedná o změny, které posilují pravomoci a rozšiřují působnosti v oblastech, které úzce souvisí s problematikou lidských práv a svobod. Proto se práce zaměří i na nové pojetí a především na nový důraz EU na lidská práva. S ohledem na výše uvedené je tedy cílem této diplomové práce v tomto směru rozebrat nové právní předpisy a nové pravomoci institucí z oblasti politiky prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Stejně tak je nutné zmapovat i relevantní judikaturu. Byla tedy stanovena následující hypotéza: vstupem Lisabonské smlouvy v platnost došlo v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech ke změně právního rámce, který nyní předpokládá významné posílení pravomocí relevantních institucí EU. To je však vyváženo snížením institucionálního demokratického deficitu v podobě nové úpravy rozhodovacího procesu a také větším důrazem na ochranu lidských práv, který je patrný nejen v Lisabonské smlouvě, ale i v dalších nových právních předpisech z oblasti policejní a justiční spolupráce. Vstup do nové fáze spolupráce by tak měl přinést účinnější boj s přeshraniční trestnou činností a nelegální migrací a to i prostřednictvím pokračující europeizace trestního práva. To vše za současného poskytování vysoké ochrany lidských práv občanů EU i příslušníků třetích států. V závěru práce bude tato hypotéza potvrzena či vyvrácena na základě poznatků z českých a především aktuálních cizojazyčných zdrojů. Při vypracovávání práce bude použita metoda deskriptivně-analytická. Diplomová práce se tedy bude zabývat otázkami, jaké jsou současné a budoucí pravomoci orgánů EU v oblasti politiky prostoru svobody, bezpečnosti a práva, za jakým účelem jim byly přiděleny a zda je poskytovaná ochrana lidských práv odpovídající a dostačující. Samozřejmě toto téma nemohu v této práci zpracovat zcela vyčerpávajícím způsobem, svým rozsahem by to bylo neúnosné. Po stručném obecném zmapování problematiky dané kapitoly se budu věnovat vybraným oblastem, které jsou důležité buď pro jejich aktuálnost či pro jejich vztah k základním právům. Kapitola první popisuje nové postavení a zaměření politiky nazvané prostor svobody, bezpečnosti a práva. Exkurz do historie AFSJ stručně odhalí počáteční důvody vzniku spolupráce v oblasti AFSJ. V této práci je nutno reflektovat i změny, které přinesla Lisabonská smlouva obecně, stane se tak v kapitole druhé. Stejně tak je nutno se zaměřit na aktuální europeizaci trestního práva a její odraz v českém právu v souvislosti s přeshraniční trestnou činností v kapitole třetí. Kapitola čtvrtá se zaměří na vybrané orgány, jejichž rozvoj staví, v duchu Lisabonské smlouvy, mj. i Komise mezi své priority. Činnost těchto orgánů je ze své podstaty úzce spjata s problematikou základních práv, proto se práce zaměří i na tento kontext. Kapitola pátá se zaměří na vybrané projevy evropské přeshraniční trestné činnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with Police and Judicial co-operation in criminal matters within the scope of changes brought by Lisbon Treaty. Criminal law, security, immigration, asylum, or border controls are topics of greatest public concern. Since they are internal issues, they always have been connected with state sovereignty. The fast that they were among last topics to be addressed in the European integration project was not very surprising. The central issue concerning Police and Judicial co-operation in criminal matters is the balance between protection of human rights and security measures. This balance is difficult to maintain since new treats such as illegal migration, terrorism arising, and powers of policy institutions such as Europol, Eurojust, and Frontex are expanding. On the other hand, one of the EU?s main interests, the protection of human rights, is now also getting stronger. In the introduction, the author is trying to explain why Police and Judical cooperation in criminal matters are so important for nowadays Europe. Area of freedom, security, and justice as the set of EU policies is one of the most important assets of the current EU. Even though there is no serious security risk such a war conflict among European countries, the total peace hasn?t been accomplished yet. Today?s Europe has to challenge and fight with different enemies. Freedom and security are currently endangered by cross-border crimes including organised crime, terrorism, and human trafficking. Wars were suppressed by the cooperation, which gives more space to eliminate international organized crime by the cooperation within European states. The First chapter introduces the policy of AFSJ including its relationship with the human rights and its goals. It also includes the history of police and judicial co-operation within the EU. The Second chapter is called The Treaty of Lisbon. The Treaty of Lisbon amends the current EU and EC treaties not replacing them, so the chapter reflects all the general changes for EU law. The chapter also describes stronger effect on human rights, which can be seen e.g. in legal binding of Charter of Fundamental Rights. Europeanisation, defined as the adoption of EU rules by the member states, is evaluated in the chapter three. The chapter analyzes europeanisation of Czech legal system especially the criminal law. Mandate of AFSJ agencies (Europol, Eurojust, Frontex, OLAF) has significantly expanded its powers since the entry of the Treaty of Lisbon, and more powers are supposed to be gained by the new regulations concerning AFSJ agencies. Which powers are these? The new powers require new supervision. Is the new supervision adequate? Is the control over agencies democratic? Under the The Lisbon Treaty, an EU public prosecutor's office "may be established from Eurojust," but only if all member states will agree. Should they agree? All these questions are answered in the chapter four. The last chapter contains selected examples of crossboarder crimes. Main accent is given to AML regulations and financial investigation units co-operation. Chapter also describes relation between Counter-Terrorism policies and human rights.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Michal_Petrik.pdfPlný text práce601,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrik FO.pdfPosudek vedoucího práce958,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrik TR.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrik prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce360,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5017

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.