Title: Zbytky potravin na archeologických artefaktech a ve výplni objektů
Other Titles: Foodstuff scraps on archaeological artifacts and in the fill of objects
Authors: Hons, Marek
Advisor: Pavelka Jaroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50231
Keywords: proteiny;antigen;protilátka;mladší doba bronzová;březnice u bechyně;gliadin;ovomucoid;kasein;hovězí maso;kuřecí maso;vepřové maso;historická keramika
Keywords in different language: proteins;antigen;antibody;late bronze age;březnice u bechyně;gliadin;ovomucoid;casein;beef;chicken;pork;historical ceramics
Abstract: Tato archeologicko-biologická diplomová práce navazuje na publikace dalších autorů v tomto oboru a částečně také na moji vlastní bakalářskou práci z roku 2020. Mezi hlavní části této práce je charakteristika výplní různých objektů a následná interpretace, jaké pochody s největší pravděpodobností vedly k tvorbě materiálu, který byl v objektech uložený a tím přispět k debatě o původu vzniku a funkci zkoumaných žlabovitých objektů, které se nalézaly na lokalitě Březnice u Bechyně z mladší doby bronzové. Historická keramika byla testována na přítomnost různých proteinů vyskytujících se v potravinách. Testovány byly proteiny charakterizující vejce, kuřecí maso, vepřové maso, hovězí maso, mléko a obilí. Další částí této práce bylo také prokázání využitelnosti testování historické keramiky za pomoci metody antigen-protilátka, která je schopná odlišit vařené proteiny od proteinů pocházejících z pozdější kontaminace. Další výstup této práce je důkaz existence drůbeže na sídlišti z mladší doby bronzové.
Abstract in different language: This (represented) archaeological and biological master thesis is based on publications of following (previously mentioned) authors in this Scientific field and partly on my own bachelor thesis from the year of 2020. Among the most vital parts of the graduation project is the filling of different objects and following interpretation of the processes, which caused the creation of the material storing in those objects and contributes to discussions about the origin and functions of examined prolonged, narrow objects located in the area of Březnice u Bechyně from the Late Bronze Age. Historical pottery was tested on presence of different proteins occurring in different groceries. Proteins characterizing (contained in) eggs, chicken, pork, beef, milk and grain were tested. The next part of the work was to demonstrate utility/benefits of testing historical ceramics using the antigen-antibody method which is able to distinguish cooked proteins from proteins derived from later contamination. Another output of this work is proof of the existence of poultry in a settlement from the Late Bronze Age.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Marek Hons - 2022.pdfPlný text práce742,91 kBAdobe PDFView/Open
Hons_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce139,76 kBAdobe PDFView/Open
Hons_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Hons_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,84 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.