Title: Výuka zeměpisu distanční formou na gymnáziích v Plzeňském kraji v roce 2020
Other Titles: Teaching geography by distance learning at high schools in the Pilsen Region in 2020
Authors: Lebeda, Luboš
Advisor: Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50237
Keywords: covid-19;vzdělávací systém;gymnázium;zeměpis;informační a komunikační technologie;e-learning;digitální gramotnost;distanční vzdělávání;nouzová distanční výuka;prezenční výuka;pedagogický výzkum;dotazník
Keywords in different language: covid-19;educational system;grammar school;geography;information and communication technologies;e-learning;digital literacy;distance education;emergency distance teaching;full-time teaching;pedagogical research;questionnaire
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku distančního vzdělávání na gymnáziích v Plzeňském kraji z pohledů učitelů a žáků. Hlavním cílem diplomové práce je přispět k poznání vlivu distančního vzdělávání v době pandemie covid-19 na výuku zeměpisu. Diplomová práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán vzdělávací systém v ČR, ICT ve vzdělávání v ČR, distanční vzdělávání, nouzová distanční výuka a pedagogický výzkum. Praktická část obsahuje metodiku práce, vzorek respondentů a jejich charakteristiku, tvorbu a obsah dotazníkového šetření a vyhodnocení dotazníků.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the issue of distance education at grammar schools in the Pilsen region from the perspective of teachers and students. The main goal of the diploma thesis is to contribute to the knowledge of the influence of distance education during the covid-19 pandemic on the teaching of geography. The diploma thesis contains two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the educational system in the Czech Republic, ICT in education in the Czech Republic, distance education, emergency distance education and pedagogical research. The practical part contains the methodology of the work, a sample of respondents and their characteristics, the creation and content of a questionnaire survey and evaluation of questionnaires.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - LEBEDA LUBOS (30.6.2022).pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
Lebeda_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Lebeda_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Lebeda_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce112,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.