Title: Aplikace tématu vývoje kvality života ve výuce zeměpisu v druhém pololetí 6. ročníku
Other Titles: Applications of the topic: Life Quality Development in teaching geography in the second semester of the 6th grade
Authors: Kovacz, Tomáš
Advisor: Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50238
Keywords: vyučovací hodina;kvalita života;vývoj světa;analýza a reflexe výuky
Keywords in different language: lesson;quality of life;world development;analysis and reflection of teaching
Abstract: Diplomová práce se zabývá včleněním tematiky vývoje současného světa do výuky zeměpisu v druhém pololetí 6. ročníku, tak aby žák dokázal hodnotit geografické jevy a procesy s touto problematikou spjaté. Žák by měl zhodnotit kvalitu života na základě vývoje faktorů určujících vývoj současného světa. Prostředkem včlenění byly vytvořené vyučovací hodiny. V práci je jejich analýza, reflexe i hodnocení. Dále je v práci obsažena analýza dotazníků, které byly předloženy učitelům druhého stupně a všem žákům druhého stupně. Výsledky dotazníků prezentují, jakou představu mají učitelé a žáci o vývoji současného světa.
Abstract in different language: The thesis deals with including the developement topics of today's world into the teaching the geography in second half of the year in 6th grade, so that students can judge geography phenomena and processes connected with this problematic. Student should know how to rate a quality of life according to the developement factores which do ranks the quality of current world. The means of incorporation was the creation of a lessons. The work includes their analysis, reflection and evaluation. Furthermore, the work contains an analysis of questionnaires that were submitted to secondary school teachers and all secondary school students. The results of the questionnaires present the idea of teachers and students about the development of the contemporary world.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_-_Tomas_KOVACZ.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
Kovacz_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Kovacz_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
Kovacz_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce119,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.