Title: VIDEO - DOKUMENTÁRNÍ VIDEO
Other Titles: VIDEO - DOCUMENTARY VIDEO
Authors: Pokorná, Veronika
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Fusek Jiří
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50252
Keywords: vogue;ballroom;taneční komunita;lgbtq;genderová menšina;diverzita;genderová identita;bezpečný prostor;taneční styl
Keywords in different language: vogue;ballroom;dance community;lgbtq;gender minority;diversity;gender identity;safe space;dance style
Abstract: Krátký dokument sledující život pěti protagonistů. Dokumentární dílo je realizováno za pomocí digitální kamerové a analogové technologie. Opírám se taktéž o časosběrné a archivní materiály jako například kulturní články a video dokumentace v průběhu let. Dalším způsobem realizace jsou jednotlivé výpovědi členů komunity, z nichž některé se objeví v samotném dokumentu. Dílo má dvě roviny. První rovinou je řešení životní události v osobní pozici autora. Proces tvoření a zapojení se do událostí a činností komunity je určitou katarzí a nahozením pomyslné ruky, díky které se chci vrátit k tanci. Druhou rovinou je sociální intervence. V rámci komunity, kterou sleduji, fungují takzvané balls. Ty jsou bezpečným místem, kde mohou být queer lidé nejen sami sebou, ale také těmi, kterými si přejí být. Soudí je jen ostatní členové kolektivu. V očích veřejnosti však může tento životní styl působit neznámě, a s tím se může často pojit nepochopení a netolerance. Je potřeba, aby byla určitá dogmata a mylné představy o této subkultuře přezkoumány a částečně přehodnoceny.
Abstract in different language: A short documentary following the lives of five protagonists. The documentary work is realized with the help of digital camera and analog technology. I also rely on time-lapse and archival materials such as cultural articles and video documentation over the years. Another way of implementation is the individual statements of community members, some of which appear in the document itself. The work has two levels. The first level is the resolution of a life event in the personal position of the author. The process of creating and getting involved in community events and activities is a kind of catharsis and a helping hand that makes me want to get back to dancing. The second level is social intervention. Within the community that I follow, the so-called balls. They are a safe place where queer people can be not only themselves, but who they want to be. They are judged only by other team members. However, in the eyes of the public, this lifestyle can appear unknown, and this can often be accompanied by misunderstanding and intolerance. There is a need for certain dogmas and misconceptions about this subculture to be reviewed and partially re-evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE pdf.pdfPlný text práce23,33 MBAdobe PDFView/Open
POKORNA-OP.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Pokorna.pdfPosudek vedoucího práce780,29 kBAdobe PDFView/Open
Pokorna_0.pdfPrůběh obhajoby práce275,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.