Název: Vliv azylové politiky ČR na integraci žadatelů o azyl do společnosti
Další názvy: Asylum policy impact on Czech republic integration of asylum seekers in to the society
Autoři: Vepřková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Tomeš, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5029
Klíčová slova: azyl;žadatelé o azyl;integrace
Klíčová slova v dalším jazyce: asylum;asylum seekers;integration
Abstrakt: Jak už název diplomové práce napovídá, cílem této diplomové práce je popsat základní mechanismy azylové politiky, které mají ve svém důsledku vliv na integraci žadatelů o azyl do české společnosti. Deskripce mechanismů by však nebyla možná bez představení základních termínů a předpisů v oblasti azylové problematiky, kterým je tak v práci taktéž dán prostor. Cílem diplomové práce je i agregace evropských a českých legislativních pramenů spjatých s oblastí azylu. Další z cílů, který by neměl v práci chybět, je demonstrativní výčet evropské judikatury, která je s azylovou problematikou spjatá. Popis stěžejních bodů řízení o azylu, které mají ve svém důsledku vliv na integraci žadatele do společnosti, i to je jeden z cílů diplomové práce. Autorka se taktéž pokusila ve stručnosti vytyčit základní doporučení, která by se ve vztahu sledovaných entit měla nadále rozvíjet. Doporučení by měla především vést ke zlepšení situace v oblasti integrace žadatelů o azyl do české společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Aim of thesis is to describe the basic mechanisms of asylum policy, which have an impact on the integration of asylum seekers into the Czech society. Thesis offers also the introduction of basic terms and provisions on asylum. Description of the key points of the asylum procedure can be also found in this thesis. The author tried to set out briefly the basic recommendations that. These recommendations are concentrated to the target group of asylum seekers and should be helpful to enhance the actual situation in the area of asylum policy
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_veprkova_radka.pdfPlný text práce695,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veprkova FO.pdfPosudek vedoucího práce995,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veprkova TO.pdfPosudek oponenta práce324,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veprkova.pdfPrůběh obhajoby práce385,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5029

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.