Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřivka, Tomáš
dc.contributor.authorMatějková, Andrea
dc.contributor.refereePezl, Tomáš
dc.date.accepted2012-05-23
dc.date.accessioned2013-06-19T06:45:08Z
dc.date.available2011-03-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:45:08Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-29
dc.identifier44524
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5034
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na volný pohyb zboží v rámci vnitřního trhu Evropské unie. Volný pohyb zboží může být narušen z důvodu celních či necelních bariér, které jsou však mezi členskými státy zakázány. V této diplomové práci se věnuji pouze těm necelním bariérám a jejich ospravedlnění. Necelními bariérami se rozumí buď kvantitativní omezení výrobků či opatření s rovnocenným účinkem, která se vztahují jak na dovozu výrobků tak na jejich vývoz. Opatření s rovnocenným účinkem dělíme na rozdílně aplikovatelná opatření, ta která vytváří rozdíly mezi importovaným a domácím zbožím a nerozdílně aplikovatelná opatření, která se aplikují nerozdílně na domácí i importované zboží. Za určitých podmínek však mohou být ospravedlněna a to buď na základě ustanovení ve Smlouvě o fungování Evropské unie (článek 36) či mohou taková ospravedlnění vyplývat z judikatury Soudního dvora Evropské unie (tzv. kategorické požadavky) a nebo z obecných právních principů (princip předběžné opatrnosti, respektování základních lidských práv). Veškerá opatření, která mohou být ospravedlněna zároveň musí být proporcionální sledovanému cíly.cs
dc.format64 s. (120 902 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvolný pohyb zbožícs
dc.subjectvnitřní trh EUcs
dc.subjectnecelní bariérycs
dc.subjectkvantitativní omezenícs
dc.subjectopatření s rovnocenným účinkemcs
dc.subjectrozdílně aplikovatelná opatřenícs
dc.subjectnerozdílně aplikovatelná opatřenícs
dc.subjectospravedlněnícs
dc.subjectSmlouva o fungování Evropské uniecs
dc.subjectkategorické požadavkycs
dc.subjecturčitá prodejní opatřenícs
dc.subjectprincip předběžné opatrnostics
dc.subjectprincip proporcionalitycs
dc.titleOmezení týkající se zákazu opatření s rovnocenným účinkemcs
dc.title.alternativeJustification of measures having equivalent effecten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra ústavního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on free movement of goods in internal market of European union. In this internal market existe fiscal and non fiscal barriers to trade. In this thesis I deal with non fiscal barriers which are prohibited but they can be justified in some cases. This non fiscal barriers are quantitative restrictions and all mesures having equivalent effect on exports and imports which shall be prohibited between Member States. Mesures having equivalent effect are divided to two categories; distinctly applicable measures which treat imported goods less favourably than the domestic products and indistinctly applicable measures which apply to both imported and domestic products but in fact have a particular burden on the imported goods. Justification of these measures can be based on jurisprudence of the Court (which defines mandatory requirements) or based on Treaty on the Functioning of the European Union (article 36) or which are based on general legal principles such as precautionary principle, respect of fundamental human rights. The principle of proportionality must also be present to justify the derogations.en
dc.subject.translatedfree movement of goodsen
dc.subject.translatedinternal market of EUen
dc.subject.translatednon fiscal barriersen
dc.subject.translatedquantitative restrictionsen
dc.subject.translatedmesures having equivalent effecten
dc.subject.translateddistinctly applicable measuresen
dc.subject.translatedindistinctly applicable measuresen
dc.subject.translatedderogationsen
dc.subject.translatedTreaty on functioning of European unionen
dc.subject.translatedmandatory requirementsen
dc.subject.translatedcertain selling arrangementsen
dc.subject.translatedprecautionary principleen
dc.subject.translatedprinciple of proportionalityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Omezeni tykajici se zakazu opatreni s rovnocennym ucinkem, Matejkova.pdfPlný text práce4,14 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova KR.pdfPosudek vedoucího práce591,02 kBAdobe PDFView/Open
Matejkova PE.pdfPosudek oponenta práce168,45 kBAdobe PDFView/Open
Matejkova.pdfPrůběh obhajoby práce445,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.