Název: Právo na respektování soukromého a rodinného života ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
Další názvy: The right to respect of private and family life in the light of European Court of Human Rights
Autoři: Moravcová, Alžběta
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Vostrá, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5035
Klíčová slova: Evropská úmluva o ochraně základních lidských práv a svobod;Evropský soud pro lidská práva;soukromý život;rodinný život;obydlí;korespondence;princip proporcionality;míra národního uvážení;sexuální svoboda;integrita;povinnost států
Klíčová slova v dalším jazyce: European convention for protection of human rights and fundamental freedoms;European court of human rights;private life;family life;home;correspondence;principle of proportionality;margin of appreciation;sexual freedom;integrity;duty of states
Abstrakt: Podstatou této diplomové práce je rozvést problematiku týkající se článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále Úmluva). Nejprve je pojednáno ze široka o evropské úpravě ochrany lidských práv a jejího kontrolního mechanismu. Zbylá část diplomové práce se zaměřuje už pouze na článek 8 Úmluva. Nejprve z teoretického hlediska, tedy povinností států a jejich možnosti užití moderačního práva. Následuje výčet jednotlivých práv zachycených v prvním odstavci článku 8 Úmluvy. Vůči tomu, že k jednotlivým právům neexistují legální definice, uvádím nejdůležitější rozsudky v jednotlivých oblastech práva, abych se mohla k definici co nejvíce přiblížit. Doplnění těchto práv je kapitola s názvem Nové oblasti rozhodování Evropského soudu pro lidská práva v 21. století. V této kapitole je rozšířen výčet výše zmíněný práv o další, které se vyvíjí v posledním desetiletí. Nejdůležitější jsou právo na potrat a umělé oplodnění, právo na sexuální svobodu, otázka eutanazie a sledování jedince, problematika možnosti kontaktu s rodinou z vazby, přístup k lékařské péči a ochrana před nežádoucími lékařskými zásahy, problematika s aspekty otcovství a právo dítěte znát svůj původ a právo rodiče na ?vzdání se dítěte?. Tato nová práva jsou výsledkem pokroku společnosti. Diplomová práce je doplněna o trojjazyčné resumé.
Abstrakt v dalším jazyce: The essence of this thesis is to elaborate issues related to Article 8 of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms. First, it is discussed from a broad treatment of the European human rights protection and its control mechanism. The remaining part of the thesis has only focused on Article 8 of the Convention. At the beginning, from a theoretical point of view, therefore incumbent upon States and their potential use moderate law. The following is a list of individual rights recognized in the first paragraph of Article 8 of the Convention. Since for each individual right does not exist legal definitions, the most important judgments in the various areas of law are mentioned, in order to define them as closely as possible. The whole of these rights is described in the chapter called the new decision of the European Court of Human Rights in the 21st Century. In this chapter, the list of laws regarding the above-mentioned rights is widened with the ones developped in the last decade. The most important are the right to abortion and artificial insemination, the right to sexual freedom, the question of euthanasia and monitoring of individuals, the possibility of contact with the issue of family ties, access to medical care and protection from unwanted medical interventions, problems with aspects of fatherhood and the child's right to know their origin and right of parents to "foster the child." These new rights are the result of a progressive society. The thesis is accompanied by a trilingual resume.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Alzbeta MORAVCOVA.pdfPlný text práce756,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravcova FO.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravcova HO.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravcova.pdfPrůběh obhajoby práce307,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5035

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.