Název: Energetická bilance asynchronního stroje
Další názvy: Energy balance of asynchronous machine
Autoři: Nekolný, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Zeman, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5045
Klíčová slova: energetická bilance;rozběh;efektivní hodnota;střední hodnota;moment setrvačnosti;teplota;činný výkon;jalový výkon;zdánlivý výkon;otáčky;stavové rovnice;energie;matematické modelování
Klíčová slova v dalším jazyce: energy balance;start-up;effective value;mean value;moment of inertia;temperature;active power;reactive power;apparent power;revolutions per minute;equation of state;energy;mathematical modelling
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá energetickou bilanci při rozběhu asynchronního motoru. Kapitola 1 obecně pojednává o asynchronním stroji s dvojitou kotvou nakrátko. Kapitola 2 zmiňuje vztahy pro výpočet výkonů. Kapitola 3 popisuje analýzu energií. Kapitola 4 stručně popisuje použité programy. V kapitole 5 jsou analyzovány fyzicky naměřené hodnoty na motoru Siemens při rozdílných parametrech jako je teplota statorového vinutí, směr otáčení rotoru a moment setrvačnosti. Asynchronní motor je modelován metodou stavových rovnic uvedené v kapitole 6. V závěru je provedena verifikace naměřených dat a simulace s následným porovnáním průběhů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with energy balance during start-up of induction motor. Chapter 1 generally discusses about asynchronous motor with double squirrel cage. Chapter 2 mentions relations for calculation of performance. Chapter 3 describes the analysis of energy. Chapter 4 briefly describes used programs. In chapter 5 are analyzed physically measured values of the Siemens motor with different parametres such as temperature of stator winding, direction of rotor rotation and moment of inertia. Induction motor is modeled using equation of state mentioned in chapter 6. In conclusion there is a verification of measured data and simulation with subsequent comparison of waveforms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_E10N0075P.pdfPlný text práce18,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047462_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce278,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047462_oponent.pdfPosudek oponenta práce295,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047462_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce134,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5045

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.