Název: Vliv odporu rotorového vinutí na parametry asynchronního motoru
Další názvy: Influence of rotor windings resistance at the parameters of the induction motor
Autoři: Kubeš, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Pechánek, Roman
Oponent: Kindl, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5056
Klíčová slova: asynchronní stroj;měření;matematický model;MATLAB;kružnicový diagram;momentová charakteristika;Simulink
Klíčová slova v dalším jazyce: induction machine;measurement;mathematical model;MATLAB;circular diagram;torque characteristics;Simulink
Abstrakt: Tato práce se zabývá ukázkou vlivu rotorového odporu na momentovou charakteristiku asynchronního motoru. V první části je vysvětlena teorie matematického modelování. Dále je popisován způsob získání parametrů pro matematický model a kružnicový diagram. Pro získané parametry asynchronního motoru vytvořit matematický model v prostředí MATLAB Simulink a sestrojit kružnicový diagram. Dále provést vhodnou úpravu odporu v obvodu rotoru, změřit potřebné parametry pro matematický model a sestrojit kružnicový diagram respektující úpravu odporu v obvodu rotoru. Zjištěné momentové a provozní charakteristiky porovnat a ověřit správnost grafické konstrukce.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on an influence of rotor resistance to a torque characteristic of an asynchronous motor. In the first part is described a theory for mathematical modeling. Then there is given a way to acquire parameters for mathematical model and circular diagram. For acquired parameters of asynchronous motor is constructed a mathematical model in MATLAB Simulink environment and circular diagram. Next step is appropriate modification of rotor resistance, measurement of necessary parameters for mathematical model and construction of circular diagram respecting the change of rotor resistance. Discovered torque and operational characteristics are compared and the correctness of graphic constructions is verified.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kubes_Daniel_2012.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047473_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce277,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047473_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047473_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce137,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5056

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.