Title: Vliv odporu rotorového vinutí na parametry asynchronního motoru
Other Titles: Influence of rotor windings resistance at the parameters of the induction motor
Authors: Kubeš, Daniel
Advisor: Pechánek, Roman
Referee: Kindl, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5056
Keywords: asynchronní stroj;měření;matematický model;MATLAB;kružnicový diagram;momentová charakteristika;Simulink
Keywords in different language: induction machine;measurement;mathematical model;MATLAB;circular diagram;torque characteristics;Simulink
Abstract: Tato práce se zabývá ukázkou vlivu rotorového odporu na momentovou charakteristiku asynchronního motoru. V první části je vysvětlena teorie matematického modelování. Dále je popisován způsob získání parametrů pro matematický model a kružnicový diagram. Pro získané parametry asynchronního motoru vytvořit matematický model v prostředí MATLAB Simulink a sestrojit kružnicový diagram. Dále provést vhodnou úpravu odporu v obvodu rotoru, změřit potřebné parametry pro matematický model a sestrojit kružnicový diagram respektující úpravu odporu v obvodu rotoru. Zjištěné momentové a provozní charakteristiky porovnat a ověřit správnost grafické konstrukce.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on an influence of rotor resistance to a torque characteristic of an asynchronous motor. In the first part is described a theory for mathematical modeling. Then there is given a way to acquire parameters for mathematical model and circular diagram. For acquired parameters of asynchronous motor is constructed a mathematical model in MATLAB Simulink environment and circular diagram. Next step is appropriate modification of rotor resistance, measurement of necessary parameters for mathematical model and construction of circular diagram respecting the change of rotor resistance. Discovered torque and operational characteristics are compared and the correctness of graphic constructions is verified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubes_Daniel_2012.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
047473_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce277,95 kBAdobe PDFView/Open
047473_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,46 kBAdobe PDFView/Open
047473_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce137,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.