Název: Veřejnoprávní smlouvy
Další názvy: Public law contract
Autoři: Chlíbková, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Henych, Václav
Oponent: Malast, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5076
Klíčová slova: pojem veřejnoprávní smlouva;koordinační veřejnoprávní smlouvy;subordinační veřejnoprávní smlouvy;veřejnoprávní smlouvy o převodu nebo způsobu výkonu veřejných subjektivních práv nebo veřejných subjektivních povinností
Klíčová slova v dalším jazyce: the term public law contract;public law contract coordination;public law contract subordination;public law contract on the transfer or the means of exercising public subjective rights or obligations of public subjective
Abstrakt: Veřejnoprávní smlouva je dvoustranným nebo vícestranným správním úkonem, kterým se zakládá, mění nebo ruší vztahy správního práva. Prostřednictvím těchto smluv může v mezích zákona docházet k přesunům působnosti a pravomoci subjektů veřejné správy nebo k úpravě jejich výkonu. Pojem veřejnoprávní smlouvy je naší legislativě i právní vědě znám již více než jedno století. Veřejnoprávní smlouvy bývají již tradičně členěny na smlouvy subordinanční a koordinační, někdy mezi bývá zařazena také tzv. veřejnoprávní smlouva mezi účastníky. Kritériem je zde to, jaká je pozice kontrahentů takových ujednání. Právní regulace veřejnoprávních smluv je obsažena především v části páté správního řádu (§ 159 až 170), která se aplikuje na veškeré veřejnoprávní smlouvy, se kterými se můžeme v našem právním řádu setkat. Pro uzavírání veřejnoprávních smluv platí podobné principy, jaké jsou známy z občanského práva pro smlouvy soukromoprávního charakteru, ovšem veřejnoprávní kontraktaci není dána stejně široká smluvní volnost jako kontraktaci soukromoprávní, v některých případech (koordinační smlouvy) je požadován souhlas nadřízeného správního orgánu. Smlouvy uzavírané podle zákona o obcích jsou dosud nejčastějším případem veřejnoprávních smluv; velmi důležité postavení mají pak například veřejnoprávní smlouvy o výkonu služby obecní policie pro jiné obce. Institut veřejnoprávní smlouvy se ve větší frekvenci vyskytuje také ve stavebním zákoně.
Abstrakt v dalším jazyce: A public contract is a bilateral, or multilateral asministrative act establishing, amending or abolishing administrative law relationships. Through these contracts the public bodies can transfer thein scopes of authorities aw well as thein authorities themselves, or Theky can modify thein executions. The koncept of a public contract has been known to our legislativ and our legal science for more than a century. Public contracts are traditionally dividend into subordinating and coordination ones. Also, so called public contract between parties can be included in. The criterion used here is the position of contractors under such arrangements. Legal regulativ of public contracts is primarily contained in Part V of the Administrative Procedure Code (§ 159-170), which applies to all public contracts within our legal systém. The conclusions of public contracts are subjected to silimar principles as recognized by the civil law for priváte law contracts. However, the public contracting is not granted the same kind of contractual freedom as the priváte law one. There is required in some cases (the coordination contract) a consent of a superior administrative autority. Contracts concluded under the Municipality Act are still the most common case sof public contracts: E.g. a very important position belongs to the public contract on municipal police services provided to other municipalities. The institucion of public contracts also frequently occurs in the Building Act.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka.pdfPlný text práce592,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Chlibkova-Henych.pdfPosudek vedoucího práce627,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Chlibkova-Malast.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Chlibkova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce527,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5076

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.