Název: Pevnostní analýza laminátu s dírou pro spoje kovovými elementy
Další názvy: Strength Analysis of Laminated Plate with Hole for Joints Using Metal Elements
Autoři: Bek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Kottner, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5097
Klíčová slova: digitální korelace obrazu;kolíkový spoj;kompozit;metoda konečných prvků;Puck
Klíčová slova v dalším jazyce: composite;digital image correlation;finite element analysis;pin joint;Puck
Abstrakt: Tato práce se zabývá pevnostní analýzou laminátové desky, která je k okolní konstrukci připojená kolíkovým spojem. Experimentální vzorky byly vyrobeny z desky z uhlíkového kompozitu. Pro prováděné experimenty bylo navrženo a vyrobeno speciální zařízení, které je možné nainstalovat do trhacího stroje Zwick/Roell Z050. Tím bylo možné monitorovat všechny viditelné změny zkušebních vzorků pomocí fotoaparátu, což umožnilo následné vyhodnocení experimentů pomocí metody digitální korelace obrazu. Experimenty byly dále monitorovány dvěma akcelerometry, pomocí nichž bylo identifikováno první porušení zkušebních vzorků. Numerické simulace probíhaly v konečnoprvkovém systému MSC.Marc, do kterého bylo pomocí programovacího jazyka Fortran implementováno kritérium porušení Puck pro prostorovou napjatost. Konečnoprvkové modely byly vytvořeny parametricky s využitím softwaru Matlab. Výsledky simulací byly porovnány s experimenty. K porovnání a vyhodnocení výsledků byl opět použit software Matlab.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the strength analysis of a laminated composite plate which is joined to a construction using a pin. Experimental specimens made of a carbon fibre composite plate were tested. A special experimental device was designed and produced. This device is possible to install into the testing machine Zwick/Roell Z050. It allowed monitoring of all visible changes of the experimental specimens with a camera what allowed the evaluation of the experiments using the digital image correlation method. Furthermore, the experiments were monitored with two accelerometers to identify a first ply failure of the specimens. The analyses were carried out in the finite element system MSC.Marc in which the Puck failure criterion for 3D stress state was implemented using the programming language Fortran. The finite element models were created parametrically in the Matlab software. Results of the numerical analyses were compared to the experiments. For the comparison and the evaluation of the results was again used the Matlab software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_Lukas_Bek.pdfPlný text práce6,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce510,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bek_oponent.pdfPosudek oponenta práce973,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce172,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5097

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.