Title: Pevnostní analýza laminátu s dírou pro spoje kovovými elementy
Other Titles: Strength Analysis of Laminated Plate with Hole for Joints Using Metal Elements
Authors: Bek, Lukáš
Advisor: Kottner, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5097
Keywords: digitální korelace obrazu;kolíkový spoj;kompozit;metoda konečných prvků;Puck
Keywords in different language: composite;digital image correlation;finite element analysis;pin joint;Puck
Abstract: Tato práce se zabývá pevnostní analýzou laminátové desky, která je k okolní konstrukci připojená kolíkovým spojem. Experimentální vzorky byly vyrobeny z desky z uhlíkového kompozitu. Pro prováděné experimenty bylo navrženo a vyrobeno speciální zařízení, které je možné nainstalovat do trhacího stroje Zwick/Roell Z050. Tím bylo možné monitorovat všechny viditelné změny zkušebních vzorků pomocí fotoaparátu, což umožnilo následné vyhodnocení experimentů pomocí metody digitální korelace obrazu. Experimenty byly dále monitorovány dvěma akcelerometry, pomocí nichž bylo identifikováno první porušení zkušebních vzorků. Numerické simulace probíhaly v konečnoprvkovém systému MSC.Marc, do kterého bylo pomocí programovacího jazyka Fortran implementováno kritérium porušení Puck pro prostorovou napjatost. Konečnoprvkové modely byly vytvořeny parametricky s využitím softwaru Matlab. Výsledky simulací byly porovnány s experimenty. K porovnání a vyhodnocení výsledků byl opět použit software Matlab.
Abstract in different language: This work deals with the strength analysis of a laminated composite plate which is joined to a construction using a pin. Experimental specimens made of a carbon fibre composite plate were tested. A special experimental device was designed and produced. This device is possible to install into the testing machine Zwick/Roell Z050. It allowed monitoring of all visible changes of the experimental specimens with a camera what allowed the evaluation of the experiments using the digital image correlation method. Furthermore, the experiments were monitored with two accelerometers to identify a first ply failure of the specimens. The analyses were carried out in the finite element system MSC.Marc in which the Puck failure criterion for 3D stress state was implemented using the programming language Fortran. The finite element models were created parametrically in the Matlab software. Results of the numerical analyses were compared to the experiments. For the comparison and the evaluation of the results was again used the Matlab software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_Lukas_Bek.pdfPlný text práce6,22 MBAdobe PDFView/Open
Bek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce510,25 kBAdobe PDFView/Open
Bek_oponent.pdfPosudek oponenta práce973,29 kBAdobe PDFView/Open
Bek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce172,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.