Název: Stabilita a existence periodického řešení systémů s časově proměnnými parametry
Další názvy: Stability and existence of periodical solution with time varying parameters
Autoři: Rathová, Anita
Vedoucí práce/školitel: Dupal, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5099
Klíčová slova: analytické periodické řešení;periodická Greenova funkce;Fredholmova nehomogenní integrální rovnice;nehomogenní integro-diferenciální rovnice;Floquetova teorie;charakteristický determinant
Klíčová slova v dalším jazyce: analytical periodical solution;periodical Green´s function;Fredholm´s nonhomogenous integral equation;nonhomogenous differential-integral equation;Floquet theory;characteristic determinant
Abstrakt: Diplomová práce popisuje metodu pro získání analytického řešení periodických kmitů mechanických systémů s libovolným počtem stupňů volnosti s časově periodicky proměnnými parametry (hmotnost, tlumení, tuhost a buzení). Matematický model je popsán integro-diferenciální rovnicí s degenerovaným jádrem a periodickou Greenovo fuknkcí. V každé kapitole je získané řešení demonstrováno na jednom či více aplikačních příkladech. Druhá část práce je zaměřena na analýzu stability. Na základě faktu, že o poloze hranice mezi oblastí stability a nestability rozhoduje znaménko charakteristického determinantu, jsou určeny oblasti (ne)existence analytického periodického řešení. Prezentovaná metoda je v tomto případě nepochybně efektivnější a přesnější než Floquetova teorie.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes an approach to the analytical solution of the periodical vibrations of mechanical systems with any number of degrees of freedom with periodically time varying parameters (mass, damping, stiffness matrices and excitation vector). The model is described by a differential-integral equation with a degenerated kernel and a periodical Green´s function. In each chapter, the solution obtained by this method is demonstrated on one or more examples. The second part is focused on a stability analysis. Using the fact, that the zero value of the determinant of a system matrix specifies the border of (un)stability, an area of (non)existence of the periodical analytical solution is obtained. The presented method is definitely more effective and accurate than the Floquet theory in this case.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
RATHOVA_DP.pdfPlný text práce997,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rathova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce554,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rathova_oponent.pdfPosudek oponenta práce478,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rathova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce161,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5099

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.