Název: Analýza a restrukturalizace malé obchodně-výrobní firmy v zájmu zachování a posílení konkurenceschopnosti firmy
Další názvy: Analysis and restructuring of small commercial production company in order to preserve and strengthen its competitiveness on the market
Autoři: Holubová, Edita
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5109
Klíčová slova: restrukturalizace;SWOT analýza;obchodní firma
Klíčová slova v dalším jazyce: restructuring;SWOT analysis;small bussiness company
Abstrakt: Práce se zabývá restrukturalizací malé obchodní firmy. V první části práce je popsán stav, ve kterém byla firma před žádanou restrukturalizací. Následuje analýza a návrh změn, které by měla firma provést ke zlepšení své pozice na trhu. Zároveň analýza navrhuje kroky ke zpřehlednění interních procesů. Závěr práce obsahuje SWOT analýzu poskytující přehled o navrženém stavu a jeho silných a slabých stránkách, příležitostech a hrozbách. Během psaní práce firma aplikovala změny navrženy nezávislou firmou. Práce je doplněna i o tyto informace.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the restructuring of the small business company. In the first part, there is a description of the company?s state before the restructuring itself. It is followed by analysis and suggestions which should be performed in order to enhance the company's position on the market. The analysis also suggests steps for creating internal processes more transparent. The conclusion contains SWOT analysis offering details about newly suggested state and its strengths, weaknesses, opportunities and threats. Some changes have been made by independent company, during the writing of this thesis. The work contains even these information.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
pdf(1).BP_Holubova_Edita_K09B0269P.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Holubova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Holubova -O.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Holubova.pdfPrůběh obhajoby práce195,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5109

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.