Název: Ruská federace a NATO
Další názvy: Russian Federation and NATO
Autoři: Gábová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5120
Klíčová slova: NATO;Varšavská smlouva;START I;START II;SORT;Ruská federace;Ukrajina
Klíčová slova v dalším jazyce: NATO;START I;START II;SORT;Russian Federation and NATO
Abstrakt: V první části své práce se zabývám Organizací Severoatlantické smlouvy (The North Atlantic Treaty Organization ? NATO). Cílem této kapitoly není podrobná analýza vojenské a civilní struktury NATO, nýbrž pouze základní stručná charakteristika jejího vzniku, členských zemí a fungování jejích institucí. Pro správnou orientaci v následujícím textu je potřeba si určité události sjednotit a dát do správných souvislostí. Jelikož se nejedná o organizaci, která by vznikla impulsivně, zabývám se zde i jednáními, která vzniku Aliance předcházela. Velmi krátce jsou zde zmíněny také přistupující země, kterým je větší prostor věnován v následujících kapitolách. Vznik NATO na jedné straně mělo za následek vznik Varšavské smlouvy na straně druhé. Zde jsou dobře patrné geostrategické zájmy obou mocností. Ve druhé části práce se tedy zabývám zrcadlovým subjektem NATO ? Varšavskou smlouvou. Čtvrtá část práce je věnována vývoji vztahů Ruské federace a NATO. Jejich vzájemné spolupráci a zájmům Ruské federace podílet se na tvorbě zahraniční politiky USA. V páté předposlední části práce se věnuji dohodám týkající se jaderného odzbrojování a kontroly jaderného zbrojení. Problematika jaderných zbraní a zejména snižování jejich počtu patří mezi hlavní cíle NATO. Po rozpadu Varšavské smlouvy bylo potřeba NATO transformovat, jelikož se objevily nové problémy mezinárodního systému a tím byl mezinárodní terorismus. Popisuji zde vzájemnou spolupráci NATO a Ruské federace na systému PRO, který je s mezinárodním terorismem neodmyslitelně spjat. Poslední část práce je věnována reakci Ruské federace na postupné rozšiřování NATO. Vybrala jsem analýzu vztahů Rusko ? Ukrajina. Jelikož se jedná o území, které odděluje Rusko od přímého styku se Západem a také pro geostrategické zájmy jak Ruské federace tak i NATO v této oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is drawn into 6 main sections or chapters. In the first part of my job I deal with the North Atlantic Treaty Organization (The North Atlantic Treaty Organization - NATO). The aim of this chapter is a detailed analysis of military and civilian structures of NATO, but only the basic brief description of its origin, member states and the functioning of its institutions. For proper orientation in the following text, we need to unite certain events and put into proper context. Since there is no organization that was created impulsively, I am engaged here and negotiations which preceded the emergence of the Alliance. Very briefly mentioned here are also an acceding country, which is more space devoted to the following chapters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
cd - pdf.pdfPlný text práce185,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gabova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,81 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Gabova_opo.docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Gabova.pdfPrůběh obhajoby práce163,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5120

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.