Title: The Teacher’s Cognitive Role in the Efficiency of Distance Education: A Case Study
Other Titles: Kognitivní role učitele v efektivitě distančního vzdělávání: případová studie
Authors: Kazana, Athina
Armakolas, Stefanos
Kazantzis, Savvas
Krotký, Jan
Citation: KAZANA, A. ARMAKOLAS, S. KAZANTZIS, S. KROTKÝ, J. The Teacher’s Cognitive Role in the Efficiency of Distance Education: A Case Study. Social Education Research, 2022, roč. 3, č. 2, s. 299-306. ISSN: 2717-5723
Issue Date: 2022
Publisher: Universal Wiser Publisher
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51516
ISSN: 2717-5723
Keywords: učitel-poradce;dálkové studium;aktivní vyučování;aktivní učení
Keywords in different language: teacher-advisor;distance education;active teaching;active learning
Abstract: Tato studie si klade za cíl prozkoumat názory předškolních učitelů Školy pedagogického a technologického vzdělávání (ASPAITE) ohledně dovedností online učitelů-poradců a účinnosti distančního vzdělávání během pandemie COVID-19. Cíl realizované studie souvisí s kontinuálním výzkumem tak, aby se zvýšila efektivita potenciálních učitelů v distančním vzdělávání. Nejprve bude věnována pozornost koncepčně klíčovému pojmu distančního vzdělávání a poté přistoupíme k rozsáhlému představení jeho základních principů a charakteristik: aktivního vyučování, vedení a řízení, aktivního učení studentů a technologických schopností. Výsledky provedeného výzkumu ukazují, že role učitele/poradce v distančním vzdělávání je mnohostranná, neboť musí využívat a uplatňovat nejen formální a neformální kvalifikace používané v konvenčním vzdělávání, ale i doplňkové, které překlenují fyzická nepřítomnost.
Abstract in different language: This paper aims to examine preservice teachers’ views of the School of Pedagogical and Technological Education (ASPAITE) regarding the skills of online teachers-counselors and the effectiveness of distance education during the pandemic of COVID-19. The aim of the conducted study is related to a continuous effort of research so as to ameliorate potential teachers’ effectiveness in distance education. Firstly, attention will be drawn to the concept-key term of distance education, and afterwards, we are going to proceed into an extensive presentation of its basic principles and characteristics: active teaching, leadership and management, active learning of students and technological abilities. The results of the conducted research show that the role of teacher/counselor in distance education is a multiple one, as he or she must utilize and apply not only formal and informal qualifications as used in conventional education but also additional ones that bridge the gap of physical absence.
Rights: © Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SER_Armakolas_Krotky.pdf328,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51516

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD