Název: Základní kroky step aerobiku s ohledem na správné držení těla (videoprogram)
Další názvy: Stepaerobic basic steps with regard to correct body posture (videoprogram)
Autoři: Bürgerová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5153
Klíčová slova: step aerobik;správné držení těla;videoprogram;základní kroky
Klíčová slova v dalším jazyce: step aerobic;correct body posture;videoprogram;basic steps
Abstrakt: Cílem diplomové práce je vytvoření videoprogramu ? Základní kroky step aerobiku s ohledem na správné držení těla?, prostřednictvím kterého se uživatelé seznámí se správnou technikou provedení základních kroků. Videoprogram obsahuje kroky vycházející z pravidelné lokomoce, ze skupiny ?taps? a ?no taps?, high impactové kroky, power moves a nejčastější chybná provedení. Kroky jsou nejprve prováděny od nejjednoduššího ke složitějšímu a to v pomalém provedení, v tempu, v tempu s přidáním jednoduchého pohybu paží a jejich modifikací. Pro lepší názornost a pochopení je cvik zachycen ze dvou úhlů pohledu čelný a bočný. Diplomová práce by měla sloužit jako pomocný metodický materiál učitelům tělesné výchovy, cvičitelům, ale i široké veřejnosti, která chce začít se step aerobikem.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this dissertation is a creation of a video programme ?The Basic Steps in Step Aerobic in View of the Fact of Postural Habits?. It could be suitable for the people who would like to get to know the basic steps. In the video programme there can be seen steps patterned on the regular locomotion, ?taps? and ?no taps?, high impact steps, power moves and the most frequent incorrect versions. At first the steps are practised from the easiest ones to more difficult ones in a slow speed, then fast and fast with joining of a simple movement of arms and their modifications. The exercise is filmed frontally and laterally to better illustration and understanding. This dissertation should be presented as a helpful methodical source for teachers of Physical Education, instructors and of course for general public to go into training step aerobic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Burgerova.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BURGEROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce961,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BURGEROVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BURGEROVA.pdfPrůběh obhajoby práce422,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5153

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.