Title: Zpětné konstruování v mezinárodním právu veřejném: Příklad mírových operací OSN
Other Titles: Backward Constructivism in the International Security Law: The UN Peacekeeping Operations as an Example
Authors: Ptáčník, Jan
Advisor: Ondřej, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5156
Keywords: zpětné konstruování práva;mezinárodní bezpečnost;OSN;řešení konfliktů;mírové operace;peacekeeping;Rada bezpečnosti
Keywords in different language: backward constructivism of the law;international security;UN;conflict resolution;peacekeeping operations;Security council
Abstract: Zpětné konstruování práva je obvykle považováno za velmi negativní jev. Ve své práci pracuji s předpokladem, že to nemusí nutně platit, pokud je použito pro řešení ozbrojených konfliktů v mezinárodních vztazích v případě, že standardní mechanismy selžou. V prostředí mezinárodní politiky je poměrně složité vytvořit efektivní právní mechanismus zabraňování aktérům ve využívání násilí za účelem prosazení svých zájmů. Přestože Charta OSN nabízí spolehlivé právní prostředky k vynucení míru, když je to potřeba, a to včetně použití vojenské síly, Rada bezpečnosti - orgán OSN zodpovědný za udržování mezinárodního míru a řešení ozbrojených konfliktů - je nevyužívala příliš často. Během studené války se velmoci, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti, obvykle nedokázaly dohodnout na vyslání mír vynucující vojenské operace. Když v roce 1956 propukla tzv. Suezská krize, zpětné konstruování práva se stalo pro Valné shromáždění OSN a Generálního tajemníka OSN Daga Hammarskjölda způsobem, jak Radu bezpečnosti obejít. Vznikly tak tzv. mírové operace OSN (peacekeeping). I přes chybějící právní zakotvení byla vyslána mírová mise do oblasti Blízkého východu s úkolem zajistit a dohlížet na příměří. Hammarskjöld sice zformuloval určité právní principy peacekeepingu (velmi omezená pravomoc používat sílu, souhlas přijímající země a striktní nestrannost v konfliktu), ale dodnes mírové operace OSN nezískaly jasný právní rámec a ani do budoucna nic nenasvědčuje tomu, že by se tak mělo stát. Od neúspěšné mise v Kongu v 60. letech všechny mírové operace OSN schvaluje Rada bezpečnosti, což až do skončení studené války na přelomu 80. a 90. let jejich vysílání značně znesnadnilo. V 90. letech bylo pak vysláno mnoho mírových operací a některé z nich (UNPROFOR v bývalé Jugoslávii, UNOSOM v Somálsku či UNAMIR ve Rwandě) při plnění svých úkolů zcela selhaly. Následně se rozhořela rozsáhlá akademická debata ohledně (ne)úspěšnosti mírových operací a někteří autoři (např. Edward Luttwak) dokonce označili peacekeeping za kontraproduktivní. Ve své práci se snažím prokázat, že by peacekeeping - typický zpětný právní konstrukt - měl být vnímám pozitivně, protože zachránil mnoho lidských životů. Abych demonstroval, jak mírové operace OSN fungují v praxi, vložil jsem do práce i několik případových studií.
Abstract in different language: The backward constructivism of the law is usually supposed to be a very negative phenomenon. In my work, I suggest it might not be true, when it occures in the international security law as a way to resolve an armed conflict, if the other tools fail to. In the enviroment of international politics it is quite difficult to create an effective law mechanism, how to prevent the participants using violence in purpose of advancing their interests. Although the UN Charter provides some reliable law-tools to enforce peace if necessary, including the use of military force, the UN Security Council - a body responsible for keeping the international peace and the settlement of armed conflicts - haven't been using them very often. During the Cold war the great powers, who are the permanent members of the Security Council, usually couldn't make an agreement with sending an peace-enforcement military operation. When armed conflict called the Suez Crisis occured in 1956, the backward law constructivism came into play and the UN peacekeeping has been created by the other bodies of the UN - the General Assembly and the Secretary-General Dag Hammarskjöld. Despite the lack of legal origin, the peacekeeping military mission has been deployed in the Middle-East area to observe and secure the cease-fire. There were some legal principles of the UN peacekeeping operations formed by Hammarskjöld (very limited use of power, the host state consent and strict impartiality in the conflict) but they still haven't been given a proper legal support and it doesn't seem to be likely in the future as well. Since an unsuccesful mission in Congo in the 60's, the Security Council approves the UN peacekeeping operations, which made their use less likely until the cold war ended at the end of the 80's. In the 90's a lot of peacekeeping operations took place and some of them (UNPROFOR in former Yugoslavia, UNOSOM in Somalia, UNAMIR in Rwanda) failed completely. Large academic debate occurred afterwards about the success rate of peacekeeping and some authors (like Edward Luttwak) even considered it contraproductive. In my work, I intend to prove, that the UN peacekeeping - a typical case of backward law construct - should be taken positively, because it managed to save a lot of human lives. I also put in several short case studies of the UN peacekeeping missions to demonstrate, how they work in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Ptacnik - Diplomova prace - Zpetne konstruovani v pravu mezinarodni bezpecnosti - priklad mirovych operaci.pdfPlný text práce594,74 kBAdobe PDFView/Open
Ptacnik -vedouci.pdfPosudek vedoucího práce759,1 kBAdobe PDFView/Open
Ptacnik - oponent.pdfPosudek oponenta práce651,61 kBAdobe PDFView/Open
Ptacnik.pdfPrůběh obhajoby práce590,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.