Název: Humor ve výuce francouzštiny
Další názvy: Humour in teaching French
Autoři: Czervoniaková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Sylva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5183
Klíčová slova: humor;výuka;francouzský jazyk;učebnice francouzského jazyka
Klíčová slova v dalším jazyce: humor;education;french language;french language textbook
Abstrakt: Cílem této práce na téma ?Humor ve výuce francouzštiny? je představit základní informace z oblasti humoru a možnosti jeho využití v praxi. Prostřednictvím této práce se také seznamujeme nejen s významnými pozitivními charakteristikami humoru, ale také problematikou a náročností výběru humorného materiálu. V teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé oblasti humoru jako problematika definice z různých pohledů, humor jako součást našeho života, typy a formy humoru, humor v různých kulturách, humor z pedagogického hlediska a využití humoru v učebnicích francouzského jazyka. Zabýváme se tedy také historií humoru, jeho fázemi a prvky, ale také možnostmi využití v různých jazykových rovinách. Praktická část práce představuje 6 vzorových hodin s využitím humorných prvků na různá témata. Každá ukázka obsahuje základní informace nezbytné pro práci s daným tématem a formou humoru. Dále zde nacházíme podrobný popis průběhu vyučování a závěrečný komentář se zhodnocením. Práce představuje netradiční způsob výuky s přihlédnutím k individualitě žáků a zvýšení motivace k učení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work on "Humor in teaching French" is to present basic information on humor and its possible use in practice. Through this work we are not only familiarize with important positive characteristics of humor, but also with problems and difficulty of selecting humorous material. The theoretical part is focused on different issues as the definition of humor from different perspectives, humor as part of our lives, types and forms of humor, humor in different cultures, humor from a pedagogical point of view and the use of humor in the French language textbooks. We also deal with the history of humor, its phases and elements, but also the possibilities of using in different language levels. The practical part represents a sample of 6 lessons using humorous elements on various topics. Each lesson contains the basic information necessary to work with the specific theme and the form of humor. Furthermore we can find there a detailed description of the teaching process and the final comment with the evaluation of the lesson. The work represents an unconventional way of teaching with regard to the individuality of students and the increase in the motivation for learning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Czervoniakova Lucie - Humor ve vyuce francouzstiny.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Czervoniakova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce160,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Czervoniakova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce115,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Czervoniakova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce33,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5183

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.