Název: Změny v oblastech úponů jako ukazatel fyzické zátěže u středověké populace s přihlédnutím k odlišným životním podmínkám
Další názvy: Entheseal changes as indicator of physical activity in medieval population in consideration to the different living conditions
Autoři: Anderle, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Havelková, Petra
Oponent: Velemínský, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5209
Klíčová slova: entezopatie;fyzická aktivita;sociální oranizace;život;raný středověk;Libice nad Cidlinou;Kanín
Klíčová slova v dalším jazyce: enthesopathy;MSM;occupational stress markers;social organization;life;early middle ages;Libice nad Cidlinou;Kanín
Abstrakt: Tématem mé práce bylo studium entezopatických změn na místech svalových úponů na kostře kosterních souborů z prostředí raně středověkých Čech. Soubory pocházejí z pohřebišť, u kterých především jejich rozdílná poloha a prostorové vztahy s dalšími komponentami v rámci Libické sídelní aglomerace daly podnět k předpokladu, že na těchto pohřebištích budou zastoupeni představitelé jiných společenských vrstev. První pohřebiště v centru osídlení Libice na opevněné akropoli hradiště navazuje na významnou církevní stavbu a pravděpodobně sídlo nobility (N = 57). Druhé pohřebiště, které se nachází v Kaníně na druhém břehu řeky Cidliny, představovalo pravděpodobně poslední místo odpočinku pro široký okruh obyvatel hradiště a jeho okolí (N = 17). Tato pohřebiště byla vybrána s cílem pokusit se nalézt další evidenci a nové poznatky k historickým a archeologickým pramenům a představám o sociálním rozvrstvení ranně středověké společnosti a způsobu života, mimo jiné rozdílných činnostech a rozdílných nárocích na fyzickou aktivitu. Výše uvedené soubory byly zpracovávány modifikovanou metodou Sebastiena Vilotta (Vilotte, 2006). Pozornost byla věnována pouze kostře končetin. Mezi skupinami hodnocených úponů se objevil výrazný rozdíl ve výskytu entezopatií, a to vysoký počet těchto změn u skupiny fibrózních úponů oproti zastoupení těchto změn ve skupinách fibrokartilaginózních úponů. Dále byla prokázána pozitivní korelace výskytu a míry projevení entezopatií s vyšším věkem. U sledovaných jedinců ze souboru z akropole hradiště Libice byla sledována míra projevení změn na místech svalových úponů na kostře mezi pohlavími.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of my work was the study of enthezopatical changes in the places of muscular ligaments at the skeleton at two skeletal complexes from the early medieval Czech lands. The complexes come from the burial sites with different position and spatial connections with other components within the settlement agglomeration of Libice. This is the reason of the thought, that there will be buried people from different social classes. The first burial site is in the centre of Libice, at the fortified acropolis of the hillfort (N=57). It follows the significant ecclesiastic building and also the probable settlement of elite. The second burial site, which is located in Kanín on the other riverside of Cidlina, is probably the place of last eternal rest for the wide circle of the inhabitants from the fortified settlement and its surroundings (N=17). These burial sites were chosen to try to find other evidence and new knowledge for historical and archaeological sources and ideas about the social stratification of the early medieval society and about the way of living, besides other things of the different activities and different demands on the physical activity. The above mentioned complexes were processed by the modified method of Sebastien Vilotte (Vilotte, 2006). The attention was paid just to the ligaments at the skeleton of limbs. Between groups of evaluated ligaments was found strong difference in the presence of enthezopaties. There is the high number of the changes in a group of fibrous ligaments in comparison with the presence of these changes in the groups of fibrocartilaginous ligaments. There was also proved the positive correlation in the presence and rate of show of enthezopaties with the higher age. There was also observed the rate of show of changes at the places of the muscular ligaments between male and female sex by the observed individuals from the complex of the acropolis of Libice hillfort. Especially on the basis of two-selection test for the non-paired organization was found statistically significant difference in the presence of enthezopaties between male and female.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Anderle diplomka.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
anderle vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
anderle oponent.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Anderle.pdfPrůběh obhajoby práce33,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5209

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.