Title: Jaké byly formy a kontext francouzské kolaborace během existence Francouzského státu?(1940-1944)
Other Titles: Forms and context of french collaboration during the existance of the French state (1940-1945)
Authors: Chrudimská, Barbora
Advisor: Černíková, Veronika
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5222
Keywords: Francie;kolaborace;Pierre Laval;odpor;první světová válka;druhá světová válka;osvobození;genocida
Keywords in different language: France;collaboration;Pierre Laval;resistance;first world war;world war II;liberation;genocide
Abstract: Cílem této bakalářské práce je obeznámit čtenáře se situací a postojem Francie ve Druhé světové válce, vysvětlit její historický kontext a rozlišit formy francouzsko-německé kolaborace za existence Francouzského státu. Práce je rozdělena do čtyř stěžejních částí. První část analyzuje, jak byl Vichystický režim a jeho činy od konce Druhé světové války až do současnosti rozdílně vnímán a dělí toto období na tři etapy. Druhá část, nazvaná Situace v předvečer Druhé světové války, uvádí čtenáře do děje. Popisuje historický kontext, dále některé vybrané příčiny, které přispěly k vypuknutí Druhé světové války a zejména vysvětluje, co vedlo Francii a její lid k ať už kolaboraci s nacisty nebo naopak odboji. Třetí část je věnována samotnému průběhu Druhé světové války ve Francii. Popisuje vznik Vichystického režimu, jeho principy a představitele a rozlišuje jednotlivé formy kolaborace. Dále zmiňuje i francouzský odboj, jeho formy a samozřejmě osvobození Francie. Čtvrtá a poslední část seznamuje s některými důsledky Druhé světové války ve Francii. V přílohách čtenář nalezne výňatky z různých historických knih a historických učebnic a množství obrázků a fotografií.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to familiarize readers with the situation and the attitude of France in the Second World War, to explain its historical context, and distinguish forms of franco-german collaboration during the existence of French state. The work is divided into four main sections. The first part analyzes how was the Vichy regime and his actions perceived differently since the end of the Second World War to the present, and this period is divided into three stages. The second part, called The situation on the eve of the Second World War, puts the reader into action. It describes the historical context, as well as some selected causes that contributed to the outbreak of the Second World War and explains, in particular, what led France and its people to either collaborating with the nazis or, conversely, to the resistance. The third part is devoted to the process itself of the Second World War in France. It describes the emergence of Vichy regime, its principles and representatives and distinguishes various forms of collaboration. It also mentions the french resistance, its forms and of course the liberation of France. The fourth and final chapter introduces some of the consequences of the Second World War in France. In the annexes a reader can find excerpts from various historical books and history textbooks and a number of images and photos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Barbora Chrudimska 2012.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
File0007.PDFPosudek vedoucího práce465,74 kBAdobe PDFView/Open
File0008.PDFPosudek oponenta práce350,58 kBAdobe PDFView/Open
File0009.PDFPrůběh obhajoby práce288,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.