Název: Téma ženy ve filozofii
Další názvy: Theme of women in philosophy
Autoři: Jopková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Špirk, Jaroslav
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5227
Klíčová slova: emancipace;feminismus;matriarchát;patriarchát;ženy v dějinách;ženy a filozofie
Klíčová slova v dalším jazyce: emancipation;feminism;matriarchy;patriarchy;women in history;women and philosophy
Abstrakt: Má práce přináší náhled na postavení žen ve filozofické tradice a také ne jejich život v soudobé společnosti. Je zaměřena zejména na ženy a jejich měnící se postavení v průběhu dějin, ale také odráží celkovou strukturu naší společnosti a rozebírá i vliv patriarchátu na současný stav lidské civilizace. Dále charakterizuje vývoj postavení žen v naší civilizaci a navrhuje vyhlídky do budoucna. Práce popisuje jaké výhody by mohlo přinést zlepšení situace žen a jaký dopad by to zanechalo na vztazích mezi muži a ženami.Podstatná část mé práce je věnována problematice ženské emancipace, feminismus a teorii spravedlnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: My work gives insight into the status of women in the philosophical tradition, and not their life in contemporary society. It is aimed particularly at women and their changing status in the course of history, but also reflects the overall structure of our society and examines the influence of patriarchy on the current state of human civilization. Further characterizes the development of the role of women in our civilization and suggests prospects for the future. The work describes what benefits it could bring to improve the situation of women and what impact it would have left the relationships between men and women. A substantial part of my work is devoted to the issue of female emancipation, feminism and the theory of justice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce562,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jopkova Nikola_Spirk Jaroslav.pdfPosudek vedoucího práce33,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jopkova Nikola_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce63 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Jopkova_Nikola.pdfPrůběh obhajoby práce596,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5227

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.