Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemjančuková, Dagmar
dc.contributor.authorLinhartová, Kristýna
dc.contributor.refereeNeupauer, Eduard
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:43:10Z
dc.date.available2011-05-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:43:10Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-26
dc.identifier46338
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5232
dc.description.abstractPrvní část bakalářské práce je zaměřena na vývoj křesťanství, na první misijní cesty, které se uskutečňovali díky apoštolům a začala christianisace evropského kontinentu. V podkapitolách se věnuji významným osobnostem, misionářům, kteří se podíleli na pokřesťanštění Evropy. Druhá část bude věnována vývoji mnišství jak ve východní části, tak západní části Římské říše. Popsán bude způsob mnišského života a jeho stěžejní osobnosti, který tento život praktikovali a patří mezi zakladatele mnišského života. V důsledku mnišského života vznikají i první kláštery, ve kterých se sdružovala společnost lidí, která vedla stejný asketický život. Byly to důležitá místa pro vzdělávání společnosti a sloužili také jako základny pro šíření křesťanství. V poslední části se pokusím o popsání několika mnišských řádů, které se řídily řeholí svatého Benediktina. V podkapitolách se budu věnovat historickému vývoji, spiritualitě a vzniku prvních klášterů na našem území.cs
dc.format31 s. (58 081 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectformy a podmínky šíření křesťanstvícs
dc.subjectkřesťanská misiecs
dc.subjectzakládání klášterůcs
dc.subjectapoštolovécs
dc.subjectmnišics
dc.subjectřeholecs
dc.subjectbenediktinský řádcs
dc.titleFormy a podmínky šíření křesťanství - křesťanské misie a zakládání klášterůcs
dc.title.alternativeThe methods and conditions of spreading christianity - christian missions and the foundation of monasteriesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe first part of the bachelor dissertation is focused on the development of Christianity: on the first missionary journeys which took place thanks to the Apostles and started Christianity in continental Europe. Sub-sections are dedicated to significant personalities and missionaries who were involved in the Christianisation of Europe.The second part will focus on the development of monks in both the eastern and western parts of the Roman Empire. The manner of the monks? lives will be described, along with the main characters who practised this life and belong among the founders of monastic life. As a result of monastic life the first monasteries came into being which brought together a society of people who led the same ascetic lives. They were important places for educating society and served as bases for the spreading of Christianity. In the last part I attempt to describe several monastic orders following the rule of St. Benedikt. In the sub-sections I will focus on historic development, spirituality and the origins of the first monasteries in our countryen
dc.subject.translatedmethods and conditions of spreading christianityen
dc.subject.translatedchristian missionen
dc.subject.translatedfoundation of monasteriesen
dc.subject.translatedapostlesen
dc.subject.translatedmonksen
dc.subject.translatedorderen
dc.subject.translatedbenedictine orderen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalalrska prace - Misie, klastery, rady.pdfPlný text práce221,3 kBAdobe PDFView/Open
Linhartova Kristyna_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce48,5 kBMicrosoft WordView/Open
Linhartova Kristyna_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce63,5 kBMicrosoft WordView/Open
Linhartova_Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce749,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.