Title: H. Bergson - filosofická interpretace náboženství(Na příkladu díla: Dva zdroje morálky a náboženství)
Other Titles: H. Bergson - the philosophical exegesis of the religion problem (The analysis Brgson work)
Authors: Třísková, Lucie
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Murgaš, Jaromír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5237
Keywords: Henri Bergson;statické náboženství;dynamické náboženství;statická etika;dynamická etika;religiózní motivy;tvořivé úsilí;magie;mystika;fenomén élan vital
Keywords in different language: Henri Bergson;static religion;dynamic religion;static ethics;dynamic ethics;religious motifs;creative efforts;magic;mysticism;phenomenon of élan vital
Abstract: Bakalářská práce vychází z charakteristiky, života, díla, myslitelského kontextu a vztahu Henriho Bergsona k jiným filosofickým, zejména dobovým proudům. Jádrem práce je pochopení a následná analýza díla Dva zdroje morálky a náboženství, s využitím dalších děl Henriho Bergsona. Kromě celkové charakteristiky se zaměřuje na religiózní motivy v Bergsonově tvorbě a jeho filosofickou analýzu fenoménu náboženství, konkrétněji pak křesťanství.
Abstract in different language: This bachelor thesis is based on Henri Bergson's characteristics, life, work, philosophical context, and relationship to other philosophical, especially contemporary currents. The essence of the thesis is to understand and subsequently analyze "The Two Sources of Morality and Religion" using other works by Henri Bergson. Besides the overall characteristic, the thesis focuses on religious themes in Bergson's work and his philosophical analysis of the phenomenon of religion, specifically Christianity. This thesis therefore also reflects the religious motifs in Bergson's philosophical work in general.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
H. BERGSON - FILOSOFICKA INTERPRETACE NABOZENSTVI.pdfPlný text práce15,59 MBAdobe PDFView/Open
Triskova Lucie_Neupauer Eduard.docPosudek vedoucího práce59 kBMicrosoft WordView/Open
Triskova Lucie_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,5 MBRTFView/Open
Triskova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce496,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.