Title: Vzdělávání a zaměstnávání osob s poruchou sluchu
Authors: Šolcová, Michaela
Advisor: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52885
Keywords: čtení;kompenzační pomůcka;pracovní místo;sluch;tlumočení;vzdělání;zaměstnavatel;znakový jazyk
Keywords in different language: compensatory tools;education;employer;hearing;interpreting;job;reading;sign language
Abstract: Práce se zabývá osobami s poruchou sluchu, kterou není možné plně kompenzovat. Blíže je zaměřena na výuku, hledání zaměstnání a následnou pracovní stránku života těchto lidí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje seznámení s cílovou skupinou osob. To zahrnuje několik druhů onemocnění sluchového ústrojí, kompenzační pomůcky, které těmto pomáhají. Také je uvedena důležitost vzdělání, různé přístupy a překážky, které při základním vzdělávání musí tyto osoby překonat. Uvedena je i kapitola, která se zaměřuje na způsob komunikace i informace týkající se zaměstnávání těchto osob, jaké mají možnosti pracovního uplatnění. Praktická část obsahuje údaje, které byly získány od zaměstnavatelů, osob s postižením sluchu a školy, která tyto osoby vzdělává. Následně jsou porovnány výsledky, které byly od těchto tří stran zjištěny.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the topic of people with hearing impairment that is not possible to compensate. It focuses on education, finding employment and the working life of these people. This work is divided into theoretical and practical part. Theoretical part informs about target group of people. There are mentioned few types of hearing diseases, compensatory tools that can help. It also includes the importance of education, different approaches and barriers that people with basic education deal with. There is also chapter about the ways of communications, information about employing these people and their options of finding employment. Practical part includes information that were gained thanks to employers, people with hearing impairment and school that educates these people. Subsequently there is also comparison of results that were obtained by these three parties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Solcova.pdfPlný text práce522,62 kBAdobe PDFView/Open
Kalvas_BP_ved_Solcova-1.pdfPosudek vedoucího práce276 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta_Hynek Jerabek_BC_Michaela Solcova_.pdfPosudek oponenta práce173,47 kBAdobe PDFView/Open
SOLCOVA.PDFPrůběh obhajoby práce62,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.