Název: Fenomén střídání kostrového a žárového pohřebního ritu v pravěku
Další názvy: Phenomenon of changing rites of inhumation and cremation in Prehistory
Autoři: Štádler, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Šmejda, Ladislav
Oponent: Krištuf, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5308
Klíčová slova: pohřební ritus;hrob;kostrový ritus;žárový ritus;náboženské představy;změna pohřebního ritu
Klíčová slova v dalším jazyce: burial rite;grave;skeletal burial rite;cremation burial rite;religious ideas;changes of burial rite
Abstrakt: Práce mapuje střídání pohřebního ritu v českém a moravském pravěku. Sledován je vývoj pohřebního ritu od jeho počátku v mladší fázi středního paleolitu (zde pouze ve formě zahraničních analogií) až do příchodu Slovanů, tedy do doby stěhování národů. Každé sledované období je stručně charakterizováno z hlediska pohřebního ritu, sledováno je střídání jevu inhumace a kremace, které provází celý český i moravský pravěk. Pro každé období je také vypracována stručná charakteristika možného vnímání ?duševna?, tedy religiózní představy o světě a posmrtném životě. Na základě sesbíraných informací je nastíněno zhodnocení fenoménu střídání kostrového a žárového pohřebního ritu v pravěku. Na základě demografických, antropologických, sociologických a dalších dat jsou interpretovány tyto změny ve způsobu pohřbívání. Za použití zahraničních analogií jak z oblasti archeologie, tak i religionistiky a etnologie je získán stručný základ celkového obrazu pravěkého pohřbívání.
Abstrakt v dalším jazyce: Paper focuses on changes in the burial rite in the Czech and Moravian Prehistory. Development of the burial rite from its beginning in the younger phase of the Middle Paleolithic (only in form of foreign analogies) up to arrival of the Slavonic tribes (Migration period) is observed. Each period is briefly characterized in terms of the burial rite, changes in inhumation and cremation which occur in the whole Czech and Moravian Prehistory are observed. Brief characteristic of a possible perception of spirituality, religious ideas about the world and after-life are presented for each period. On the basis of gathered data, evaluation of the phenomenon of changes of the skeletal and cremation burial rites in the Prehistory is suggested. On the basis of demographic, anthropologic, sociologic and other data these changes in burial manners were interpreted. Brief basic structure of the Prehistoric burial manners was obtained on the basis of foreign archaeological, religionistic and ethnologic analogies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAR) / Theses (DAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fenomen stridani kostroveho a zaroveho pohrebniho ritu v praveku.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stadler_Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce822,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stadler_Kristuf_OP.pdfPosudek oponenta práce105,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stadler.pdfPrůběh obhajoby práce217,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5308

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.