Title: Fenomén střídání kostrového a žárového pohřebního ritu v pravěku
Other Titles: Phenomenon of changing rites of inhumation and cremation in Prehistory
Authors: Štádler, Jakub
Advisor: Šmejda, Ladislav
Referee: Krištuf, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5310
Keywords: pohřební ritus;hrob;kremace;inhumace;pravěk;náboženství
Keywords in different language: burial rite;grave;cremation;inhumation;prehistory;religion
Abstract: Práce si klade za cíl zmapovat střídání pohřebního ritu v českém a moravském pravěku. Sledován je vývoj pohřebního ritu od jeho počátku v mladší fázi středního paleolitu (zde pouze ve formě zahraničních analogií) až do příchodu Slovanů, tedy do doby stěhování národů. Každé sledované období je stručně charakterizováno z hlediska pohřebního ritu, sledováno je střídání jevu inhumace a kremace, které provází celý český i moravský pravěk. Pro každé období je také vypracována stručná charakteristika možného vnímání "duševna", tedy religiózní představy o světě a posmrtném životě. Na základě sesbíraných informací je učiněn pokus o zhodnocení fenoménu střídání kostrového a žárového pohřebního ritu v pravěku. Na základě demografických, antropologických, sociologických a dalších dat jsou interpretovány tyto změny ve způsobu pohřbívání. Za použití zahraničních analogií jak z oblasti archeologie, tak i religionistiky a etnologie je získán stručný základ celkového obrazu pravěkého pohřbívání. Práce obsahuje případovou studii zaměřenou na přechod období halštat - latén.
Abstract in different language: This paper proposes to map changes in burial rite in the entire Bohemian as well as Moravian Prehistory. Development of burial rite from its beginnings in the younger phase of the Middle Paleolithic (only in form of foreign analogies) until arrival of the Slavs (Migration period) will be observed. Each period is briefly characterized in terms of burial rite, changes in inhumation and cremation which can be found in the whole Bohemian and Moravian Prehistory are observed. A brief characteristic of possible reception of ?spirituality?, religious ideas about world and posthumous life is worked out for each individual period. Following information obtained an attempt in evaluation of the phenomena of changes in skeletal and cremation burial rite in Prehistory. On the basis of the demographic, anthropologic, sociologic and other data these changes are interpreted. Brief ground of the Prehistoric burial manners was obtained by use of foreign analogies from archaeology as well as religious studies and ethnology. This paper includes a case study focused on the turn of Hallstatt and LaTéne periods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jakub Stadler 2012.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
Stadler - Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce109,39 kBAdobe PDFView/Open
Stadler - Kristuf OP.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Stadler - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce120,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.