Title: Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách v povinném předškolním vzděláván
Other Titles: Children with a different mother tongue in nursery schools in compulsory pre-primary education
Authors: Menclová, Helena
Advisor: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Referee: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53223
Keywords: děti s odlišným mateřským jazykem;povinné předškolní vzdělávání;mateřské školy;dítě-cizinec;dítě se speciálními vzdělávacími potřebami;integrace;inkluze;adaptace;jazyková podpora;socializace;vzdělávání;podpůrná opatření
Keywords in different language: children with a different mother tongue;compulsory pre-primary education;nursery schools;foreigner child;child with special educational needs;integration;inclusion;adaptation;language support;socialisation;education;support measures
Abstract: Téma bakalářská práce je "Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách v povinném předškolním vzdělávání". V práci je řešena problematika dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. Tato práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část práce se v úvodní části zabývá vysvětlením pojmu dítě s OMJ v MŠ v povinném předškolním vzdělávání. Dále je popsáno legislativní ukotvení týkající se dětí s OMJ. Jsou zde zmíněny organizace podporující děti s OMJ se snahou pomoci školám, pedagogům a rodičům. Poté jsou v práci vymezeny pojmy integrace, inkluze a adaptace. V další části jsou vysvětleny stupně podpůrných opatření dětí s OMJ. V závěru teoretické části je definováno vzdělávání dětí s OMJ a možnosti jejich podpory. Následuje výzkumná část práce, která ve svém úvodu vymezuje metodologii, výzkumný cíl, výzkumné otázky, popisuje druh výzkumu, výzkumný soubor a metody zvolené pro tuto práci. Další kapitolou této práce jsou charakteristiky, vyhodnocení a interpretace dat z realizovaných rozhovorů. Závěrečná část obsahuje charakteristiku, vyhodnocení a interpretace dat z pozorovacích protokolů. Hlavní cílem této práce bylo zjistit, jakou podporu poskytují mateřské školy dětem s OMJ v MŠ v povinném předškolním vzdělávání při dosahování dílčích vzdělávacích cílů vycházejících z RVP PV a ŠVP pomocí rozhovorů s vybranými pedagogy z plzeňských mateřských škol. Dílčím cílem bylo vyhodnocení úrovně jazykových dovedností a sociálních kompetencí dětí s OMJ v MŠ v povinném předškolním vzdělávání za pomoci pozorovacích protokolů a metody pozorování, které bylo realizováno taktéž v plzeňských mateřských školách.
Abstract in different language: The topic of the bachelor thesis is "Children with a different mother tongue in nursery schools in compulsory pre-primary education". The thesis deals with the issue of children with a different mother tongue in nursery schools. This thesis is divided into two parts, a theoretical part and a research part. The theoretical part of the thesis deals with the explanation of the concept of a child with a different mother tongue in kindergarten in compulsory pre-primary education. It also describes the legislative anchoring concerning children with a different mother tongue. There are mentioned organizations supporting children with a different mother tongue in an effort to help schools, teachers and parents. Then the concepts of integration, inclusion and adaptation are defined in the thesis. The next part explains the levels of support measures for children with different mother tongue. At the end of the theoretical part, the education of children with a different mother tongue and the possibilities of their support are defined. This is followed by the research part of the thesis, which in its introduction defines the methodology, research objective, research questions, describes the type of research, research set and methods chosen for this work. The next chapter of this thesis is the characteristics, evaluation and interpretation of data from realized interviews. The final part contains the characteristics, evaluation and interpretation of data from observation protocols. The main objective of this thesis was to find out what support nursery schools provide to children with a different mother tongue in kindergarten in compulsory pre primary education in achieving partial educational goals based on the RVP PV and ŠVP through interviews with selected teachers from Pilsen nursery schools. The partial objective was to evaluate the level of language skills and social competencies of children with a different mother tongue in kindergarten in compulsory pre-primary education using observation protocols and the observation method, which was also implemented in Pilsen nursery schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Menclova_Helena.pdfPlný text práce804,4 kBAdobe PDFView/Open
Menclova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce247,8 kBAdobe PDFView/Open
Menclova_oponent.pdfPosudek oponenta práce173,91 kBAdobe PDFView/Open
Menclova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce319,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.