Title: Sledování vlivu průtočného průřezu kolem palivového proutku na vzniku krize přestupu tepla
Authors: Kadavý, Tomáš
Advisor: Zdebor Jan, Ing. CSc.
Referee: Klíma Tomáš
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53249
Keywords: krize přestupu tepla;kritický tepelný tok;jaderný reaktor;malý jaderný reaktor;termočlánek;palivový článek
Keywords in different language: departure from nucleate boiling;critical heat flux;nuclear reactor;small nuclear reactor;thermocouple;nuclear fuel element
Abstract: Bakalářská práce pojednává o krizi přestupu tepla v jaderném reaktoru. Popisuje konstrukci palivových článků v jaderném reaktoru, přestup tepla v AZ jaderného reaktoru a jev krize přestupu tepla. Je popsáno měření teploty pomocí termočlánků. V praktické části je představeno experimentální zařízení ZČU pro zaznamenání krize přestupu tepla a je proveden návrh nového průtočného kanálu včetně nového imitátoru palivového proutku. Následně je ověřena jeho funkčnost a je porovnán s původním imitátorem palivového proutku.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes the critical heat flux in a nuclear reactor. It describes the design of fuel elements in a nuclear reactor, heat transfer in a nuclear reactor and the phenomenon of the critical heat flux. Furthemore it describes temperature measurement using thermocouples. In the practical part, the experimental equipment of the ZČU for recording the critical heat flux is presented and the design of a new flow channel including a new fuel rod imitator is carried out. Subsequently, its functionality is verified and compared with the original fuel rod imitator.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KADAVY_2023.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_TomasKadavy.pdfPosudek oponenta práce273,48 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce58,29 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.