Title: Komparace narativů rodinného prostředí s narativy zdravotního a sociálního sektoru u vybraných rodin s dítětem se sluchovým postižením
Other Titles: Comparison of narratives of the family environment with narratives of the health and social sector in selected families with a child with hearing impairment
Authors: Koubská, Debora
Advisor: Hradilová Tereza, PhDr. Ph.D.
Referee: Nosková Kateřina, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53256
Keywords: raná péče;sluchové postižení;rodičovství;včasná diagnostika;střediska rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
Keywords in different language: early intervention;hearing impairment;parenting;early diagnosis;early intervention centers for families with hearing impaired children
Abstract: Práce analyzuje a porovnává narativy rodinného prostředí s narativní prezentací prostředí ve zdravotnickém a sociálním sektoru. V obou sektorech totiž pracují lidé, kteří vnímají a popisují řadu dalších problémů v procesu rehabilitace dětí, a tak přispívají svým úhlem pohledu k lepší prokreslenosti a vrstevnatosti problematiky života rodiny dítěte se sluchovým postižením. Vzhledem k tomu, že zpoždění v osvojování jazyka má dopad na řadu vývojových oblastí a že intervence zaměřená na rodinu je nejúčinnější metodou, jak zlepšit výsledky u neslyšících dětí, je pro úspěch tohoto procesu klíčové porozumět také rodičům, kteří přímo ovlivňují rehabilitační proces a jeho úspěšnost. Práce se snaží přispět tomuto účelu právě porovnáním všech těchto přístupů. Jejím cílem je poskytnout vhled do rané intervence u neslyšících dětí kompenzovaných kochleárním implantátem v České republice.
Abstract in different language: This work analyzes and compares the narratives of the family environment with the narrative presentation of the environment in the health and social sector. In both sectors there are people who perceive and describe a number of other problems in the process of rehabilitation of children, and thus contribute with their point of view to a better depiction and layering of the issue of the family life of a child with a hearing impairment. Given that delays in language acquisition impact a number of developmental domains and that family-centered intervention is the most effective method to improve outcomes for deaf children, understanding parents, who directly influence the rehabilitation process and its success, is critical to the success of this process . The work tries to contribute to this purpose precisely by comparing all these approaches. Its goal is to provide insight into early intervention for deaf children compensated with a cochlear implant in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
koubska_BP.pdfPlný text práce620,68 kBAdobe PDFView/Open
Koubska VP036.pdfPosudek vedoucího práce962,9 kBAdobe PDFView/Open
Koubska OP037.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Koubska O035.pdfPrůběh obhajoby práce341,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.