Title: Metody řešení soustavy lineárních rovnic
Other Titles: Solving of systems linear equations
Authors: Mikešová, Barbora
Advisor: Königsmarková Soňa, Mgr. et Mgr.
Referee: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53285
Keywords: sčítací metoda;dosazovací metoda;grafická metoda;srovnávací metoda;gaussova eliminační metoda;cramerovo pravidlo;frobeniova věta;metoda lu-rozkladu;jacobiho metoda;gauss-seidelova metoda
Keywords in different language: addition method;substitution method;graphical method;comparison method;gaussian elimination method;cramer's rule;frobenian theorem;lu-decomposition method;jacobi method;gauss-seidel method
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje metodám řešení soustav lineárních rovnic. Vysvětluje rozdělení metod na přímé (sčítací, dosazovací, srovnávací, grafická metoda, Gaussovo eliminační metoda, Frobeniova věta, Cramerovo pravidlo a metoda LU-rozkladu) a nepřímé (Jacobiho metoda, Gauss-Seidelova metoda). Každá metoda je popsána a ukázána na příkladech, rovněž i zařazena do patřičné formy vzdělávání. V práci nalezneme ukázky testů žáků základní školy.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is devoted to methods of solving systems of linear equations. It explains the division of methods into direct (addition, substitution, comparison, graphic method, Gaussian elimination method, Frobenian theorem, Cramer's rule and LU-decomposition method) and indirect (Jacobi method, Gauss-Seidel method). Each method is described and shown with examples, as well as included in the appropriate form of education. In the work we will find examples of tests of elementary school students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikesova_BP.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce63,39 kBAdobe PDFView/Open
Mikesova opon.pdfPosudek oponenta práce414,62 kBAdobe PDFView/Open
Mikesova-protokol.pdfPrůběh obhajoby práce295,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.