Title: Technické ztvárnění a metodika konstrukčních projektů a jejich analýza
Other Titles: Technical design and methodology of construction projects and their analysis
Authors: Kindlová, Jana
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Moc Pavel, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53331
Keywords: technická výchova;konstrukční úlohy;základní škola;tvořivý proces;3d tisk
Keywords in different language: technical education;construction tasks;primary school;creative process;3d printing
Abstract: Diplomová práce se zabývá konstrukčními úlohami v pracovních činnostech u žáků prvního stupně základní školy. V teoretické části je popsán tvořivý žák, učitel a tvořivý proces, který odpovídá příslušnému věku dítěte. V praktické části je navrženo a zrealizováno několik pracovních úloh uskutečněných na třech odlišných základních školách. Jsou zde popsány úkoly provedené na 3D tiskárně, pomocí 3D pera, z přírodnin i umělých materiálů. Navržené postupy mohou být inspirací pro kolegy z učitelského oboru, jsou opřené o zkušenosti s dětmi, tyto úkoly je možné i dále rozvíjet, inovovat a kombinovat. V závěru jsou shrnuté zkušenosti ze zpracovaných úkolů. Doplňují to v přílohách pracovní listy, které lze v této podobě použít nebo modifikovat podle individuálních potřeb.
Abstract in different language: The thesis deals with construction tasks in craft activities for first-level primary school students. The theoretical part describes the creative pupil, the teacher, and the creative process corresponding to the child's age. In the practical part, several work tasks are designed and implemented in three different elementary schools. The tasks performed on a 3D printer, using a 3D pen, with natural and artificial materials are described. The proposed procedures can be an inspiration for colleagues in the teaching profession and are based on personal experiences with children. These tasks can be further developed, innovated, and combined. In the conclusion, the experiences from the developed tasks are summarised. This is supplemented by worksheets in the appendices, which can be used in this form or modified according to individual needs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Kindlova_KONECNA.pdfPlný text práce5,98 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce57,04 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce58,97 kBAdobe PDFView/Open
Kindlova-protokol.pdfPrůběh obhajoby práce261,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.