Title: Rabštejn nad Střelou po roce 1945
Other Titles: Rabstejn nad Strelou after the year 1945
Authors: Králová, Pavla
Advisor: Kilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Kumpera Jan, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53362
Keywords: rabštejn nad střelou;nejmenší městečko;poválečný vývoj;těžba břidlice;josef vorel.
Keywords in different language: rabstejn nad strelou;the smallest town;post-war development;shale mining;josef vorel.
Abstract: Diplomová práce se zabývá moderními dějinami historického městečka Rabštejna nad Střelou, konkrétně jeho vývojem od roku 1945. Práce vychází z dostupných archivních pramenů a z rozhovorů s pamětníky; přináší pohled na vývoj Rabštejna po druhé světové válce, který byl zásadním způsobem ovlivněn značným úbytkem obyvatelstva a nedostatkem pracovních příležitostí ve městě a blízkém okolí. Těmto faktorům se věnují první dvě kapitoly práce, na něž navazuje kapitola týkající se zemědělství a způsobů využití ostatních ploch, které jsou převážně tvořeny lesy. Politický a veřejný život a přehled služeb, které byly občanům Rabštejna dostupné ve druhé polovině 20. století, tvoří náplň dalších dvou kapitol, na něž navazují poznatky o možnostech kulturního a sportovního vyžití v Rabštejně zachycené v kapitole šesté. Předposlední sedmá kapitola charakterizuje problematiku další výstavby města v poválečném období. Následuje závěrečná kapitola nastiňující současnou podobu života v Rabštejně nad Střelou, který je již od roku 1980 pouhou městskou částí města Manětína, přesto však hojně vyhledávanou nejen turisty.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the modern history of the historic town of Rabstejn nad Strelou, specifically its development since 1945. The thesis is based on available archival sources and interviews with witnesses; it brings a view of the development of Rabstejn after the Second World War, which was fundamentally influenced by a significant decrease in the population and a lack of job opportunities in the town and the surrounding area. These factors are addressed in the first two chapters of the work, which are followed by a chapter related to agriculture and ways of using other areas, which are mainly made up of forests. Political and public life and an overview of the services that were available to the citizens of Rabstejn in the second half of the 20th century form the content of the next two chapters, which are followed by the knowledge about the opportunities of cultural and sports activities available in Rabstejn recorded in the sixth chapter. The penultimate seventh chapter characterizes the issue of further construction of the town in the post-war period. This is followed by the final chapter outlining the current form of life in Rabstejn nad Strelou, which has been a mere urban part of the city of Manetin since 1980, but is nevertheless widely sought after by not only tourists.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rabstejn nad Strelou po roce 1945.pdfPlný text práce88,2 MBAdobe PDFView/Open
Kralova Pavla V.pdfPosudek vedoucího práce206,31 kBAdobe PDFView/Open
Kralova Pavla O.pdfPosudek oponenta práce149,04 kBAdobe PDFView/Open
Kralova Pavla P.pdfPrůběh obhajoby práce50,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.