Title: Integrace karibské menšiny ve Velké Británii - Dědictví generace z Windrush
Other Titles: Integration of Caribbean minority in Great Britain - The Legacy of Windrush Generation
Authors: Tumu m' pongo, Věra
Advisor: Potočňáková Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Referee: Quinn Justin John, Doc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53378
Keywords: rasové nepokoje;imigrace;británie;windrush generace;karibští imigranti
Keywords in different language: race riots;immigration;britain;windrush generation;caribbean immigrants
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá přistěhovalectvím do Velké Británie v 19. a 20. století. Jejím cílem je analýza vývoje imigrace skrz historii ve Velké Británii, její dopad na tuto zemi a poukázat na důsledky, kterým čelí generace karibských přistěhovalců. Hlavní důraz klade na imigranty pocházející ze zemí Commonwealthu, kteří přijeli do Británie v roce 1948 na lodi Empire Windrush a jsou nazýváni Windrush Generation. Zabývá se hlavními důvody imigrace v letech 1948 až 1971. Práce se zaměřuje na začlenění a negativní přijetí přistěhovalců britskými občany do společnosti. Nepřátelské vztahy následně eskalovaly a vedly k rasovým nepokojům na přelomu srpna a září roku 1958. Analyzuje příčiny vzniku, průběh a důsledek těchto nepokojů, které otřásly Británii a zároveň posílily vztahy mezi karibskými přistěhovalci. Závěrečná část práce zmiňuje kroky, které britská vláda podnikla, aby omezila počet imigrantů v zemi. Zmiňuje důsledky rasových nepokojů, jejich dopad na karibskou komunitu a Windrush scandal, který začal v roce 2018. Veškeré analýzy vedly k závěru, že karibští přistěhovalci byli využíváni britskou vládou už od prvního vstupu do země. Poté co už vláda nepotřebovala jejich služby, se jim nejprve snažila omezit přístup do země. Pokusila se je zadržet a deportovat. Když neuspěla, ministerstvo vnitra vydalo politiku nepřátelského prostředí, který měl imigranty donutit k tomu, aby zemi opustili dobrovolně.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with immigration to Great Britain in the 19th and 20th centuries. Its goal is to analyze the development of immigration through history in Great Britain, its impact on this country, and to point out the consequences faced by generations of Caribbean immigrants. The main emphasis is on immigrants from Commonwealth countries who arrived in Britain in 1948 on the ship Empire Windrush and are called the Windrush Generation. It deals with the main reasons for immigration between 1948 and 1971. The thesis focuses on the integration and negative acceptance of immigrants by British citizens into society. The hostile relations subsequently escalated and led to the race riots in late August and early September 1958. It analyses the causes, course, and consequence of these unrests, which shook Britain, and at the same time, strengthened relations between Caribbean immigrants. The final part of the thesis focuses on the steps the British government has taken over the course of years to reduce the number of immigrants in the country. It mentions the consequences of the race riots, their impact on the Caribbean community, and the Windrush scandal, which began in 2018. The analyses led to the conclusion that Caribbean immigrants have been exploited by the British government from the day they entered the country. After the government no longer needed their services, at first tried to restrict them the access to the country. Then tried to detain and deport them. After failing, Home Office issued a hostile environment policy to force immigrants to leave the country voluntarily.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Tumu.pdfPlný text práce971,86 kBAdobe PDFView/Open
Scan_pos_opon_JQ_TUMUMPONGO.pdfPosudek oponenta práce46,37 kBAdobe PDFView/Open
Scan_pos_ved_Pot_Tumu.pdfPosudek vedoucího práce46,24 kBAdobe PDFView/Open
Scan_Prubeh_TUMU.pdfPrůběh obhajoby práce339,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53378

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.