Title: Pojem a význam etického kodexu ve veřejné správě ve vybraných zemích
Other Titles: Concept of code of ethics and its importance in public administration in selected countries
Authors: Štich, Filip
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53408
Keywords: etika;kodex;etický kodex;veřejná správa;státní správa;úředník;úředníci;hodnoty;chování;pravidla;komparace;analýza;slovensko;usa;velká británie
Keywords in different language: ethics;code;code of ethics;public administration;public administration;official;officials;values;behavior;rules;comparison;analysis;slovakia;usa;uk
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá tím, co do jisté míry utváří veřejnou správu jako takovou, a to etickými kodexy. Práce se skládá z částí, které mají za úkol čtenáře seznámit se vším, co se etických kodexů týká, ať už je to historie a původ kodexů, etiky nebo morálky nebo etický kodex úředníků v České republice. Dále je v diplomové práci kladen důraz na analytickou komparaci etických kodexů ve třech různých zemích - Slovensku, Velké Británii a USA.
Abstract in different language: This thesis deals with what to some extent shapes public administration as such, namely codes of ethics. The thesis consists of parts that are intended to introduce the reader to everything that concerns codes of ethics, whether it is the history and origins of codes, ethics or morality, or the code of ethics of officials in the Czech Republic. Furthermore, the thesis emphasises an analytical comparison of ethical codes in three different countries - Slovakia, the UK and the USA. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE HOTOVO.pdfPlný text práce682,37 kBAdobe PDFView/Open
Stich - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce615,03 kBAdobe PDFView/Open
Stich - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce332,67 kBAdobe PDFView/Open
Stich - protokol DP 23.pdfPrůběh obhajoby práce277,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.