Title: Vyvlastnění
Other Titles: Expropriation
Authors: Janečková, Lucie
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53427
Keywords: vyvlastnění;omezení vlastnického práva;vlastnictví;vlastnické právo;vyvlastňovací řízení.
Keywords in different language: expropriation;restriction of ownership;ownership;ownership;expropriation proceedings;expropriation
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vyvlastnění. Je rozdělena do 7 kapitol, které mají za úkol zajistit přehled historického vývoje omezení či odnětí vlastnického práva a současnou právní úpravu vyvlastnění. Vyvlastnění je jedním z nejzásadnějších zásahů do vlastnického práva v České republice. První kapitola se věnuje vymezení základních pojmů potřebných k pochopení celé problematiky. Ve druhé kapitole je vymezen historický vývoj od 16. století až po současnost. Třetí kapitola je věnována právní úpravě vyvlastnění. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány podmínky vyvlastnění, které následuje kapitola pátá, která se věnuje náhradě za vyvlastněný majetek. V šesté kapitole jsou rozebrána práva třetích osob a to práva, která spolu s vyvlastněním zanikají, ale i ta která nezanikají. V poslední kapitole se bakalářská práce věnuje vyvlastňovacímu řízení a jeho průběhu od podání žádosti po vydání rozhodnutí. Cílem práce je poskytnutí informací ohledně podmínek vyvlastnění, přehledu právní úpravy a průběhu vyvlastňovacího řízení.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the issue of expropriation. It is divided into 7 chapters, which have the task of providing an overview of the historical development of the limitation or withdrawal of property rights and the current legal regulation of expropriation. Expropriation is one of the most fundamental interventions in property rights in the Czech Republic. The first chapter is dedicated to the definition of the basic terms needed to understand the entire issue. In the second chapter, the historical development from the 16th century to the present is defined. The third chapter is devoted to the legal regulation of expropriation. The conditions of expropriation are discussed in the fourth chapter, followed by the fifth chapter, which deals with compensation for expropriated property. In the sixth chapter, the rights of third parties are analyzed, namely the rights that expire with the expropriation, as well as those that do not. In the last chapter, the bachelor's thesis is devoted to the expropriation procedure and its course from the submission of the application to the issuance of the decision. The aim of the work is to provide information regarding the conditions of expropriation, an overview of the legal regulation and the course of expropriation proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace - Janeckova Lucie.pdfPlný text práce722,99 kBAdobe PDFView/Open
Janeckova - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce640,03 kBAdobe PDFView/Open
Janeckova - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce384,3 kBAdobe PDFView/Open
Janeckova - prubeh obhajoby 23.pdfPrůběh obhajoby práce280,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.