Title: Výuková strategie konceptových map ve výuce zeměpisu na základní škole
Other Titles: Use of concept maps as a strategy for teaching geography at elementary schools
Authors: Majer, Karel
Advisor: Kuberská Markéta, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53454
Keywords: konceptové mapy;výukové metody;výukové strategie;zeměpis;tropické deštné lesy;didaktický test;pretest;posttest
Keywords in different language: concept maps;teaching methods;teaching strategies;geography;tropical rainforests;achievement test;pretest;posttest
Abstract: Tato práce se zabývá ověřením vlivu strategie konceptových map na průběh učení, pochopení vztahů a souvislostí v rámci probírané látky a na motivaci žáků základní školy. Konceptová mapa je grafické schéma, které žákům umožní snáze si vizualizovat klíčové pojmy a vazby mezi nimi. K ověření hypotéz jsem využil metod hloubkového rozhovoru s vyučujícím a experimentu s využitím pretestu a posttestu. Strategie byla aplikována v sedmé třídě základní školy ve výuce zeměpisu - konkrétně v tématu tropické deštné lesy Jižní Ameriky. Z výsledků vyplývá, že aplikace této strategie měla pozitivní vliv na pochopení souvislostí v probíraném tématu a rovněž na motivaci žáků do učení. Dále byla v experimentu efektivita strategie srovnávána s metodou pracovních listů. V experimentu však nebyl ověřen výraznější vliv strategie konceptových map na proces učení v porovnání s druhou zmíněnou metodou.
Abstract in different language: This thesis examines the influence of strategy of concept maps on the learning process, the understanding of relationships and connections within the subject matter, and the motivation of elementary school pupils. A concept map is a graphic diagram that enables pupils to visualize key concepts and links between them more easily. To verify the hypotheses, I used methods of interviews with the teacher and an experiment using pretests and posttest. The strategy was applied in the seventh grade of elementary school in geography lesson - specifically in the topic of tropical rainforests in South America. The results show that the integration of this strategy had a positive impact on the understanding of connections between key concepts, as well as on the motivation of pupils into learning. Furthermore, in the experiment, the effectiveness of the strategy was compared to the method of worksheets. However, the experiment did not verify the more significant influence of conceptual map strategy on the learning process compared to the latter method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Karel_Majer.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Majer_VEDOUCI.pdfPosudek vedoucího práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Majer_OPONENT.pdfPosudek oponenta práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Majer_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce722,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.