Title: Realizace virtuálního domácího asistenta na základě technologie počítačového vidění
Other Titles: Implementation of a virtual home assistant based on computer vision technology
Authors: Gudovich, Andrei
Advisor: Veřtát Ivo, Ing. Ph.D.
Referee: Mráz Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53530
Keywords: počítačové vidění;domácí asistent;asistované bydlení;goodle mediapipe;odhad polohy těla;odhad gest;neuronová síť.
Keywords in different language: home assistant;ambient assisted living;computer vision;google mediapipe;neural network;pose estimation;gesture estimation.
Abstract: Tématem této práce je prostudovat možnost využití technologie počítačového vidění pro rozšíření funkčnosti virtuálního domácího asistenta pro chytrou domácnost. Práce popisuje proces tvorby virtuálního asistenta pro chytré domácnosti v kontextu konceptu Ambient Assisted Living (AAL) pro seniory. AAL zahrnuje používání zařízení a způsobů, jak zajistit, aby starší lidé byli schopni dožívat v domově v bezpečí s podporou monitirovacích systemů. Tyto technologie usnadňují život seniorů a do určité míry zvysuji jich samostatnost. Hlavními funkcemi implementovaného virtuálního asistenta jsou sběr statistických informací o činnosti uživatele, zjišťování jeho stavu a reakce na mimořádné události. Mezi další funkce patří možnost ovládat zařízení chytré domácnosti pomocí gest. Pro polohu těla, aktivitu a rozpoznávání gest se používá technologie hlubokého strojového učení. Některé úlohy, jako je určování polohy těla a rukou, jsou řešeny pomocí předem natrénovaných neuronových sítí z frameworku Google Mediapipe. Specifičtější úkoly, jako je určování gest rukou a pozice uživatele, jsou řešeny pomocí neuronových sítí trénovaných na datech shromážděných během prace na projektu. Specialni pozornost je věnována procesu výběru architektury neuronových sítí s přihlédnutím k řešeným úlohám a porovnávání jejich metrik. Výsledkem práce, který je uveden v závěru, je program virtuálního asistentu založený na technologii počítačového vidění ve fázi "proof of concept", který splňuje uvedené funkční požadavky. V závěru jsou diskutováne potenciální aplikace pro vyvinutý systém, prozkoumána možnosti jeho zlepšení a modernizace a představené možnosti použití projektu v jiných oblastech.
Abstract in different language: The topic of this work is to study the possibility of using computer vision technology to expand the functionality of a virtual home assistant for a smart home. The thesis describes the process of creating a virtual assistant for smart homes in the context of the concept of Ambient Assisted Living (AAL) for the elderly. AAL involves the use of technologies and ways to ensure that the older persons stay safe and are able to age in place. These technologies makes lives of the older persons easier and to some extent, self-dependent. The main functions of the implemented virtual assistant are the collection of statistical information about the user's activity, determining his state and responding to emergencies. Additional functionality includes the ability to control smart home devices using gestures. For body position, activity and gesture recognition deep machine learning technology is used. Some tasks, such as determining the position of the body and hands, are solved using pre-trained neural networks from the Google Mediapipe framework. More specific tasks, such as determining hand gestures and user pose are solved by using neural networks trained on data collected during the project. Special attention is paid to the process of choosing the architecture of neural networks, taking into account the tasks being solved and to comparing their metrics. The result of the work, which is presented in the conclusion, is a virtual assistant program based on computer vision technology at the "proof of concept" stage that meets the stated functional requirements. The conclusion also delves into potential applications for the developed system, explores avenues for improvement and modernization, and examines the feasibility of applying the project's advancements in other domains.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce57,76 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce59,97 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce41,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53530

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.