Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace: Mateřská škola v technologie Betonové stavby Klatovy
Další názvy: Kindergarten in the technology of concrete structures Klatovy
Autoři: Teplá, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5354
Klíčová slova: Systém BS Klatovy;Livetherm;provozní a dispoziční řešení;statika
Klíčová slova v dalším jazyce: BS Klatovy system;Livetherm;operational layout and facility;statics
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je Projekt mateřské školy. Práce se zaměřuje na projektovou dokumentaci dle vlastního návrhu a vyřešení s tím spojených souvislostí potřebných k následnému vyjádření o stavební povolení. Mým úkolem bylo navrhnout umístění stavby, provozní a dispoziční řešení jednotlivých pater, hlavně se zaměřením na správné dodržení požadavků na prostor pro děti a pro hygienické zázemí, vyřešit spolehlivost provozu a vazby na další profese (napojení na inženýrské sítě, příjezd pro zásobování a příchod dětí s rodiči,...). Výkresová část byla vytvořena v programu ArchiCAD 13. Celý objekt je navržen ze systému BS Klatovy a dle nového systému BS - Livetherm. Tento systém jsem zvolila z důvodu jednoduchosti a rychlosti výstavby. Mým záměrem bylo také získat nové zkušenosti ohledně použitého materiálu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the topic of a kindergarten structural design. The aim of this thesis was to focus on project documentation designed by the author of this work. The circumstances of obtaining a building permit (construction permit) are also explained. My task was to propose a suitable building location, to solve each of the floors with respect to service and operation. The aim was to meet the requirements regarding the area for children and sanitary facilities. The thesis also concentrates on reliability of operation, inherent link to other professions (engineering connections, arrival of children with parents,?) Drawings were created in ArchiCAD 13. The entire building was designed from BS Klatovy System and according to the new system BS - Livetherm. This system was chosen because of its simplicity and because of the speed of construction. My major aim was also to get some new experience concerning the suggested materials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tepla_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce553,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tepla_oponent.pdfPosudek oponenta práce618,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tepla_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce142,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5354

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.