Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPrůcha, Tomáš
dc.date.accepted2023-6-19
dc.date.accessioned2023-08-02T10:45:35Z-
dc.date.available2022-10-21
dc.date.available2023-08-02T10:45:35Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-5-15
dc.identifier94640
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53546-
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá přípravou učitelů informatiky v mezinárodním kontextu. V rámci této práce byl proveden srovnávací výzkum se zaměřením na srovnání přístupů k přípravě učitelů v Michiganu, Izraeli a České republice. Přehled literatury na začátku práce zdůrazňuje aktuálnost tématu přípravy učitelů informatiky v mnoha zemích světa v souvislosti se zaváděním informatiky a informatického myšlení do školského kurikula. Z pohledu metodologie využívá tato srovnávací studie Beredayův komparativní model. Empirická část práce srovnává klíčové aspekty přípravy učitelů informatiky v jednotlivých zemích, které byly identifikovány pomocí deskripce a interpretace v jednotlivých realizovaných případových studiích. V závěrečném kroku jsou interpretovány shody a rozdíly mezi zeměmi a popsány zajímavé přístupy, které lze v daných zemích identifikovat. V Michiganu se příprava zaměřuje zejména na učitele z praxe, protože neexistují žádné možnosti pregraduální přípravy, zatímco v Izraeli je veškerá pozornost věnována přípravě středoškolských učitelů. V České republice je pak k dispozici poměrně široká nabídka možností přípravy učitelů pro různé stupně vzdělávání, ale existuje shoda, že příprava učitelů informatiky by měla klást důraz na přizpůsobení se oboru, který se rychle vyvíjí. Provedený výzkum poskytuje nové poznatky o přípravě učitelů informatiky a identifikuje klíčové aspekty, které mohou mít vliv na úspěšnost přípravy učitelů.cs
dc.format142 s., IV s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpříprava učitelů informatikycs
dc.subjectmnohonásobná případová studiecs
dc.subjectsrovnávací pedagogikacs
dc.titlePříprava učitelů informatiky v mezinárodním kontextu - srovnávací studiecs
dc.title.alternativeComputer Science Teacher Preparation in an International Context - A Comparative Studyen
dc.typedisertační práce
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogice
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis dissertation deals with the preparation of computer science teachers in an international context. Comparative research was conducted, focusing on a comparison of approaches to teacher preparation in Michigan, Israel, and the Czech Republic. The literature review at the beginning of the thesis highlights the relevance of the topic of computer science teacher preparation in many countries around the world in the context of the introduction of computer science and computational thinking into the school curriculum. In terms of methodology, this comparative study uses Bereday's comparative model. The empirical part of the paper compares the key aspects of computer science teacher preparation in each country that were identified through description and interpretation in the case studies conducted. In the final step, similarities and differences between countries are interpreted and interesting approaches that can be identified in the countries are described. In Michigan, preparation focuses mainly on in-service teachers, as there are no undergraduate preparation opportunities, while in Israel all attention is given to the preparation of high school teachers. In the Czech Republic, then, there is a fairly wide range of teacher preparation options for different levels of education, but there is a consensus that computer science teacher preparation should emphasize adaptation to a field which is rapidly evolving. The research carried out provides new insights into the preparation of computer science teachers and identifies key aspects that may influence the success of teacher preparation.en
dc.subject.translatedcomputer science teacher preparationen
dc.subject.translatedteacher trainingen
dc.subject.translatedmultiple case studyen
dc.subject.translatedcomparative educationen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace_finalni_tisk.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
Prucha_oponent_Svejda.pdfPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Prucha_oponent_Vanicek.pdfPosudek oponenta práce7,59 MBAdobe PDFView/Open
Prucha-protokol.pdfPrůběh obhajoby práce376,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.