Title: Návrh přípravku pro zmenšení pracovního prostoru pro zařízení EOS M290
Other Titles: Design of a work space reduction fixture for the EOS M290
Authors: Kučera, Petr
Advisor: Zetková Ivana, Ing. Ph.D.
Referee: Kurkin Ondřej, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53591
Keywords: aditivní výroba;kovový prášek;ms1;mechanické vlastnosti;dmls;mechanické zkoušky;úspora kovového prášku;přípravek
Keywords in different language: additive manufacturing;metal powder;ms1;mechanical properties;dmls;mechanical tests;saving metal powder;preparation
Abstract: Cílem této diplomové je omezit pracovní prostor stroje pro specifické tiskové úlohy a minimalizovat tak množství vstupního materiálu potřebného pro tisk na strojích středních velikostí, tedy nejrozšířenějších 3D tiskáren kovů. Systematickým vývojem zmenšeného pracovního prostoru bude snížena nutná rezerva prášku minimálně o 30 % a částečně tak dojde k substituci předností malých tiskáren. Řešení bude uplatněno v oblasti výzkumu i v průmyslu při testování nových materiálů. Dosažené výsledky budou ověřeny sérií mechanických testů a následně také na funkčním vzorku, a to jak v prostředí výzkumné organizace, tak i v prostředí průmyslové praxe.
Abstract in different language: The goal of this diploma is to limit the working space of the machine for specific printing tasks and thus minimize the amount of input material needed for printing on medium-sized machines, i.e. the most widespread 3D metal printers. The systematic development of a reduced working space will reduce the necessary reserve of powder by at least 30% and will partially replace the advantages of small printers. The solution will be applied in the field of research and in industry when testing new materials. The achieved results will be verified by a series of mechanical tests and subsequently also on a functional sample, both in the environment of a research organization and in the environment of industrial practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kucera_final.pdfPlný text práce5,81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Nezverejneni DP_Kucera Petr.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP942,51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce61,38 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce62,44 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce46,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.