Title: Profese porodní asistentky pohledem veřejnosti
Other Titles: The profession of midwife from the public's perspective
Authors: Volfíková, Kateřina
Advisor: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr. Ph.D.
Referee: Stuchlá Lada, PhDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53687
Keywords: porodní asistentka;kompetence;vzdělání;prestiž;postavení
Keywords in different language: midwife;competencies;education;prestige;role
Abstract: Tato bakalářská práce se komplexně věnuje profesi porodní asistentky. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje historii profese, vzdělávání, pro-fesním organizacím, legislativě a pracovištím, kde může porodní asistentka působit. Velkou kapitolou je péče, kterou může poskytovat porodní asistentka ženám v průběhu celého je-jich života. Praktická část je tvořena kvantitativním výzkumem. Cílem dotazníkového šet-ření bylo zjistit informovanost veřejnosti o profesi. V závěru práce představuji výsledky získané ve výzkumu, které poukazuji pouze na okrajové znalosti veřejnosti. I přes tyto vý-sledky si velká část veřejnosti myslí, že se jedná o důležitou profesi.
Abstract in different language: This bachelor thesis is a comprehensive study of the midwifery profession. It is di-vided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the history of the profession, education, professional organisations, legislation and workplaces where mid-wives can work. A large section is the care that midwives can provide to women throu-ghout their lives. The practical part consists of quantitative research. The aim of the questi-onnaire survey was to find out the public's awareness of the profession. In the conclusion of the thesis I present the results obtained in the research, which show only marginal know-ledge of the public. Despite these results, a large part of the public thinks that it is an im-portant profession.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volfikova_Katerina_PAS_BP.pdfPlný text práce933,96 kBAdobe PDFView/Open
Volfikova_PV.pdfPosudek vedoucího práce321,95 kBAdobe PDFView/Open
Volfikova_PO.pdfPosudek oponenta práce291,17 kBAdobe PDFView/Open
Volfikova_H.pdfPrůběh obhajoby práce350,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.