Title: Utváření pozitivního třídního klimatu na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Creating a positive classroom climate in the first grade of elementary school
Authors: Málková, Sabina
Advisor: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53717
Keywords: třídní klima;teorie attachmentu;přechodové objekty;přechodové rituály;náročné chování;seberegulace
Keywords in different language: classroom climate;theory of attachment;transitional objects;transitional rituals;demanding behaviour;self-regulation
Abstract: Diplomová práce se zabývá utvářením pozitivního třídního klimatu na 1. stupni základní školy. Cílem práce je zmapovat, jak učitelé utváří a posilují pozitivní třídní klima a zda k tomu využívají znalosti z oblasti teorie attachmentu, přechodových objektů a rituálů. V teoretické části je představena teorie attachmentu, popsány poznatky a metody z teorie attachmentu a psychoterapeutické praxe zaměřené na práci s citovou vazbou a přechodovými rituály a jejich využití u regulace náročného chování žáka s přihlédnutím na fungování lidského mozku. V praktické části je představen rozhovor s učiteli z prvního stupně mapující budování vztahového pocitu bezpečí ve třídě.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the formation of a positive classroom climate in the first grade of elementary school. The aim of the work is to determine how teachers shape and strengthen a positive classroom climate and whether they use knowledge from the field of attachment theory, transitional objects and rituals. In the theoretical part, the theory of attachment is presented, knowledge and methods from the theory of attachment and psychotherapeutic practice focused on working with emotional bond and transition rituals and their use in regulating the demanding behaviour of the student are described, taking into account the functioning of the human brain. In the practical part, an interview with teachers from the first grade is presented, which is mapping the building of a feeling of safety in the classroom.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Malkova Sabina.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Malkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce173,32 kBAdobe PDFView/Open
Malkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce175,41 kBAdobe PDFView/Open
Malkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce310,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53717

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.