Title: Návrh terénní výuky pro 2. stupeň ZŠ pro výuku vybraného tématu zeměpisu
Other Titles: Proposal of field teaching for the 2nd grade of elementary school for teaching a selected topic of geography
Authors: Pláničková, Michaela
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53728
Keywords: terénní výuka;terénní cvičení;experiment;pretest-posttest;základní škola
Keywords in different language: field teaching;field exercises;experiment;pretest-posttest;elementary school
Abstract: Diplomová práce je zaměřena a cílí na sestavení návrhu a realizaci terénní výuky pro 2. stupeň ZŠ, kde bylo díky metodice polostrukturovaného rozhovoru stanoveno téma pojící se s hydrologií a orientací v terénu. Na tomto základě byla vytvořena příručka pro učitele s metodickými a pracovními listy. Součástí práce je cíl ověřit úspěšnost navržené a realizované terénní výuky na základě metody pedagogického experimentu a sledování statistické významnosti. Následně je cíl provedenou výuku zhodnotit pomocí metodiky dotazníků pro žáky a pro učitele. Terénní výuka je navržena a zasazena do lokality v oblasti výběrové ZŠ. Práce se zároveň snaží odpovědět na stanovenou hypotézu, zda terénní výuka umožňuje dosáhnutí poznatků na vyšších kognitivních úrovních (při plnění některých úloh).
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the design and implementation of field lessons for the 2nd grade of primary school, where the topic related to hydrology and orientation in the field was determined thanks to the semi-structured interview methodology. On this basis, a teacher's manual with methodological and worksheets was developed. The aim of this work is to verify the success of the designed and implemented fieldwork based on the method of pedagogical experiment and monitoring of statistical significance. Subsequently, the objective is to evaluate the implemented teaching using the methodology of questionnaires for students and for teachers. The field teaching is designed and embedded in a location in the area of the sample primary school. The paper also tries to answer the stated hypothesis whether field teaching allows the achievement of knowledge at higher cognitive levels (in the performance of some tasks).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela Planickova_DP.pdfPlný text práce6,17 MBAdobe PDFView/Open
Planickova_VEDOUCI.pdfPosudek vedoucího práce153,2 kBAdobe PDFView/Open
Planickova_OPONENT.pdfPosudek oponenta práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Planickova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce676,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.