Title: Zobecněná zrcadlová symetrie množiny bodů v E3
Other Titles: Generalized Mirror Symmetry of a Point Set in E3
Authors: Mourycová, Eliška
Advisor: Kolingerová Ivana, Prof. Dr. Ing.
Referee: Sochor Jiří, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53733
Keywords: symetrie;zrcadlová symetrie;zobecněná zrcadlová symetrie;množina bodů;počítačová grafika;geometrické modelování
Keywords in different language: symmetry;reflectional symmetry;mirror symmetry;generalised mirror symmetry;point set;computer graphics;geometric modeling
Abstract: Tato práce se zabývá zobecněnou zrcadlovou symetrií množin bodů v E3. Toto zobecnění je založeno na nahrazení roviny jako zrcadlící plochy obecně zakřivenou plochou. Cílem této práce bylo formulovat definici takového zobecnění zrcadlové symetrie a navrhnout metody pro detekci bodů, které leží na ploše symetrie, nebo pro detekci samotné plochy. Navržené algoritmy byly implementovány a jejich funkčnost byla testována na různých typech vstupních dat.
Abstract in different language: This thesis deals with generalised reflectional symmetry of point sets in E3. The generalisation is based on replacing a plane as a mirroring surface by a general curved surface. The goal of this work was to formulate a definition of such a generalisation of mirror symmetry and to propose methods capable of finding a set of points lying on the surface of symmetry or the surface itself. The proposed algorithms were implemented and their functionality was tested on various types of input data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Mourycova.pdfPlný text práce35,62 MBAdobe PDFView/Open
A20N0061Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce147,81 kBAdobe PDFView/Open
A20N0061Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce37,71 kBAdobe PDFView/Open
A20N0061Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce538,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.