Title: Systém pro správu pracovních stanic v prostředí KIV
Other Titles: System for managing workstations in DCSE environment
Authors: Drtina, Ondřej
Advisor: Pešička Ladislav, Ing.
Referee: Zíma Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53736
Keywords: správa strojů;ssh;spring boot;android;docker;kerberos;vzdálená správa
Keywords in different language: workstation management;ssh;spring boot;android;docker;kerberos;remote management
Abstract: Předmětem této diplomové práce je tvorba řešení pro správu strojů v prostředí ZČU KIV. Hlavním cílem práce bylo vytvořit nové řešení pro správu strojů, jež by bylo vhodné pro nasazení v univerzitním prostředí. V úvodu práce jsou objasněny základní termíny, jejichž znalost je nezbytná pro pochopení následujících částí této práce. Následuje analýza několika vybraných řešení pro správu strojů. Dále práce obsahuje kapitolu popisující funkcionality, jež budou v novém řešení implementovány. Následuje popis návrhu nového systému, na který navazuje text popisující implementaci navrženého webového řešení a klienta pro platformu Android. Práce rovněž obsahuje popis testovacích scénářů a automatických testů, jež byly použity k ověření funkcionality implementovaného řešení. Práce dále pojednává o rozšířeních, která by v budoucnu mohla vylepšit funkcionalitu vytvořené webové aplikace, resp. mobilního klienta.
Abstract in different language: The subject of this master thesis is creating a software solution for managingworkstations in the DCSE environment. The main objective of this thesis was to create a new solution for workstation management that would be suitable for deployment in a university environment. The work's introduction explains the basic terms necessary for understanding the following parts of this thesis. An analysis of several selected workstation management solutions follows. Furthermore, the thesis contains a chapter describing functionalities that will be implemented in the new solution. The thesis continues with a description of the new system's design, followed by a description of the implementation of the designed web solution and client for the Android platform. Thework also describes test scenarios and automated tests,which were used to verify the implemented solution's functionality. Additionally, the thesis discusses extensions that could be later implemented to improve the functionality of the created web application and mobile client.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A20N0077P.pdfPlný text práce3,9 MBAdobe PDFView/Open
A20N0077Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce185,75 kBAdobe PDFView/Open
A20N0077Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce425,29 kBAdobe PDFView/Open
A20N0077Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce517,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53736

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.