Title: Odhad standardního průběhu signálu odpovědi vestibulárního nervu
Other Titles: Estimation of the standard course of the vestibular nerve response signal
Authors: Kotěšovcová, Ester
Advisor: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Kohout Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53766
Keywords: vestibulární ústrojí;nystagmus;video head impulse test;zpracování signálů;fourierovy řady;fourierovy deskriptory
Keywords in different language: vestibular system;nystagmus;video head impulse test;signal processing;fourier series;fourier descriptors
Abstract: Tato práce se zabývá zpracováním souboru signálů odpovědi vestibulárního nervu, který je naměřen během jednoho vyšetření systémem vHIT (video Head Impulse Test), spec. zařízením ICS Impulse. Jedná se o rozšíření možností analýzy jednorozměrných signálů vytvořením experimentálního softwaru, ve kterém jsou implementovány metody pro odhad standardního signálu, tedy signálu, který je podle zvolených metod pro naměřený soubor vyšetření reprezentativní. Metody zpracovávají signály jak v časové, tak ve frekvenční oblasti a jsou založeny na výpočtu výsledného odhadu standardního signálu nebo na výběru skutečného signálu, který splňuje stanovená kritéria. Základem metod odhadu je průměrování signálů podle jednotlivých vzorků. Tato metoda bývá součástí komerčních systémů vHIT. Pro specifické záznamy vyšetření však může tato metoda filtrovat i artefakty, které jsou důležité např. pro detekci sakád. Proto bylo navrženo a testováno dalších sedm metod odhadu standardního signálu. Experimentální software je vybaven modulem pro import dat ze systému vHIT v XML formátu a databází záznamů.
Abstract in different language: This thesis focuses on processing a set of response signals of the vestibular nerve, which are measured during one examination by the vHIT (video Head Impulse Test) system, especially by the ICS Impulse device. It extends the possibilities of analyzing one-dimensional signals by creating experimental software in which methods for estimating a standard signal are implemented. A standard signal is a signal that is representative for the measured set of examinations according to the selected methods. The methods process signals in both the time and frequency domain and are based on~the calculation of the resulting estimate of a standard signal or on the selection of a real signal that meets the specified criteria. The basis of~estimation methods is the average of signals according to~individual samples. This method is often part of commercial vHIT systems. However, for specific examination recordings, this method can also filter out artifacts that are important for saccade detection. Therefore, seven additional standard signal estimation methods were proposed and tested. The experimental software is equipped with a module for importing data from the vHIT system in XML format and a database of records.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A19B0583P_BP.pdfPlný text práce6,01 MBAdobe PDFView/Open
A19B0583P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce164,12 kBAdobe PDFView/Open
A19B0583P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce208,64 kBAdobe PDFView/Open
A19B0583P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce50,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.