Title: Stavební úpravy stávající jednogenerační vily
Authors: Klímová, Tereza
Advisor: Kubát Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Polák Aleš, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53773
Keywords: změna dokončené stavby;rekonstrukce;vila;rodinný dům;dokumentace pro ohlášení stavby;obytné budovy;povolovací procesy
Keywords in different language: change of completed construction;reconstruction;villa;family house;documentation for building permit;residential buildings;permitting processes
Abstract: Bakalářská práce je zjednodušenou formou dokumentace pro ohlášení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejíž rozsah vychází z přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavebním záměrem je změna dokončené stavby trojpodlažního jednogeneračního rodinného domu v Křimicích. Jako rozšiřující část bakalářské práce je přiblížena problematika povolování staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci formou názorných diagramů a dále jsou zjednodušeny požadavky na podklady předkládané stavebníkem k vyžadovaným opatřením stavebního úřadu a shrnuty správní orgány, které mohou mít v řízeních postavení dotčených orgánů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is a simplified form of documentation required for the building permit procedure legislated by the Act No. 183/2006 Coll. on town and country planning and building code (Building Act), which is defined by the Decree No. 499/2006 Coll.. The construction plan is to change the completed construction of a three-story one-generation family house in Křimice. As an expansion part of the bachelor thesis, the issues of permitting residential buildings and family recreation buildings are presented in the form of illustrative diagrams. Then there are concluded the requirements for the documents submitted by the builder for the required permitting processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_-_Klimova.pdfPlný text práce9,67 MBAdobe PDFView/Open
OP_Klimova.pdfPosudek oponenta práce807,42 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci_posudek_BP Klimova.pdfPosudek vedoucího práce606,05 kBAdobe PDFView/Open
Klimova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce227,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53773

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.