Title: Variantní studie odkanalizování obce do 250 ekvivalentních \\ obyvatel, analýza válcové nádrže
Authors: Majerník, Štěpán
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53787
Keywords: variantní studie;studie;projektová dokumentace;obec;splašková kanalizace;čistírna odpadních vod;válcová nádrž;krychlová nádrž
Keywords in different language: variant study;study;project documentation;municipality;sewerage;wastewater treatment plant;cylinder tank;cubic tank
Abstract: Tématem této diplomové práce bylo zpracování variantní studie odkanalizování obce. V rámci studie, která obsahuje stávající a navrhovaný stav, byla zpracována projektová dokumentace technického zázemí pro centrální čistírnu odpadních vod, která je navržena jako jedna z variant možného odkanalizování obce. V poslední části se práce věnuje analýze válcové a krychlové nádrže, která může sloužit pro samotnou technologii čistění. Pro výkresovou část byl použit program Archicad 25 a Autocad 2022, pro analýzu nádrží Feat 98 a RIB. Textová část byla vypracována v balíčku Microsoft Office 2016.
Abstract in different language: The topic of this diploma thesis was the processing of a variant study of the sewerage of the municipality. As part of the study, which includes the current and proposed state, the project documentation of the technical background for the central sewage treatment plant, which is proposed as one of the variants of the possible drainage of the village, was prepared. In the last part, the work is devoted to the analysis of the cylindrical and cubic tank, which can be used for the cleaning technology itself. The Archicad 25 and Autocad 2022 programs were used for the drawing part, Feat 98 and RIB for the analysis of the tanks. The text part was created in the Microsoft Office 2016 package.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majernik_DP_textova_cast.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFView/Open
dipl-prace VP-2023-Majernik-kesl.docxPosudek vedoucího práce17,48 kBMicrosoft Word XMLView/Open
dipl-prace OP-2023-Majernik-kesl.docxPosudek oponenta práce16,85 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Majernik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce218,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.