Title: Reakce moderní výstavby na současnou energetickou situaci
Authors: Kortišová, Tereza
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kubina Libor, Ing. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53789
Keywords: energetická krize;energetická náročnost budov;energeticky pasivní dům;fotovoltaika;obnovitelné zdroje;vyhláška;průkaz energetické náročnosti budov;komunitní energetika.
Keywords in different language: energy crisis;energy performance of buildings;energy-efficient passive house;photovoltaics;renewable sources;regulation;energy performance certificate of buildings;community energy.
Abstract: Diplomová práce se v úvodní části zabývá zhodnocením klíčových faktorů, které ovlivnily současnou energetickou situaci. V rámci této analýzy je zkoumáno, jak lidé reagují na energetickou krizi a jaké jsou jejich nejčastější kroky spojené s touto situací. Nedílnou součástí této analýzy je také zhodnocení vhodnosti těchto opatření. Jednou z reakcí na energetickou krizi je také narůstající výstavba energeticky pasivních domů, které díky svým charakteristickým vlastnostem minimalizují energetickou spotřebu potřebnou pro jejich provoz. V praktické části se práce zaměřuje na optimalizaci konkrétního domu, jenž původně nebyl navržen do tohoto standardu se snahou o optimalizaci do pasivního standardu za účelem dosažení dotace určené pro tyto domy v České republice. Klíčovou roli v optimalizačním procesu hraje využití obnovitelných zdrojů energie, konkrétně fotovoltaické hybridní elektrárny, která bude jedním ze dvou hlavních zdrojů energie v hodnocené budově. Pro účely posouzení byl navržen soubor s dvanácti identickými domy s různou orientací ke světovým stranám. Dům byl tedy posuzován jednak z hlediska orientace ke světovým stranám, ale také z hlediska materiálového provedení, protože byl optimalizován jako zděná stavba a jako dřevostavba. V závěru praktické části jsou tyto varianty energeticky vyhodnoceny a porovnány. Závěrečné posouzení se věnuje otázce, jak efektivně využít přebytky z fotovoltaické elektrárny a otevírá myšlenku sdílené energetiky. Právě toto téma by mohlo na navrženém souboru staveb být dále zkoumáno jak z hlediska energetického, tak z hlediska ekonomického.
Abstract in different language: The introductory part of the master's thesis deals with the evaluation of key factors that have influenced the current energy situation. Within this analysis, it examines how people respond to the energy crisis and what their most common steps are in relation to this situation. An integral part of this analysis is also an assessment of the appropriateness of these measures. One of the responses to the energy crisis is the increasing construction of energy-efficient passive houses, which minimize the energy consumption required for their operation due to their characteristic features. In the practical part, the thesis focuses on optimizing a specific house that was originally not designed to meet this standard, with the aim of achieving a subsidy designated for such houses in the Czech Republic. The use of renewable energy sources, specifically a hybrid photovoltaic power plant, plays a key role in the optimization process and will be one of the two main sources of energy in the evaluated building. For assessment purposes, a set of twelve identical houses with different orientations was designed. The house was therefore evaluated in terms of its orientation towards the cardinal directions, as well as its material composition, as it was optimized as a masonry structure and as a timber-frame construction. In the conclusion of the practical part, these energy variants are evaluated and compared. The final assessment addresses the question of how to effectively utilize surplus energy from the photovoltaic power plant and introduces the concept of shared energy. This topic could be further explored on the proposed set of buildings, both from an energy and an economic perspective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Tereza Kortisova_2023.pdfPlný text práce14,57 MBAdobe PDFView/Open
DP-Kortisova-vedouci.docPosudek vedoucího práce38,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kortisova_ oponent.docPosudek oponenta práce45 kBMicrosoft WordView/Open
Kotisova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce225,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.